khoa cúng mã
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 2 của 2

Chủ đề: khoa cúng mã

 1. #1
  Ngày tham gia
  Oct 2011
  Bài viết
  51

  Post khoa cúng mã

  Đại
  Thánh
  Địa
  Tạng
  Vương
  Bồ
  Tát.
  (3 lần)
  Linh
  Sàng
  Ngưỡng
  Mông
  Từ
  Lực
  Độ.  Siêu
  Sinh
  Tảo
  Hướng
  Thượng
  Thiên
  Đường.
  Tất
  Trừ
  Ngoại
  Đạo

  Danh
  Quỷ.  Bất
  Đắc
  Tranh
  Hành
  Khứ
  Tha
  Phương.

  Y
  Phục
  Đẳng
  Kiện
  Minh
  Cấp
  Phó.  Linh
  Hồn
  Lĩnh
  Thụ
  Nhậm
  Nghiêm
  Trang.
  Khể
  Thủ
  Lễ
  Thỉnh
  Thần
  Tướng
  Quan.  Chức
  Trưởng
  Minh
  Tài
  Xứ
  Giả
  Lang.
  Lễ
  Quan
  Trưởng
  Minh
  Y
  Khoa.


  Thiết
  Dĩ.
  Pháp
  Duyên

  Khải.
  Tịnh
  Cúng
  Phu
  Trần.
  Lự
  Bài
  Biện
  Chi
  Phất
  Nghiêm.
  Khủng
  Vãng
  Lai
  Chi
  Ngũ
  Trọc.
  Bằng

  Pháp
  Thủy.
  Nam

  Hương
  Cúng
  Dạng
  Bồ
  Tát.

  Ma
  Ha
  Tát.

  (3 lượt)
  Linh
  Hồn
  Trượng
  Thử

  Công
  Đức.


  Phúc
  Vệ
  Tử
  Tôn
  Hữu
  Vĩnh
  Miên.
  Ngoại quỷ

  Danh
  Bất
  Chiếm
  Đoạt.


  Cuồng
  Phong
  Uẩn
  Khí
  Tất
  Trừ
  Quyên.
  Sắc
  Sắc
  Y
  Thường
  Lĩnh
  Chi
  Túc.


  Ban
  Ban
  Tài
  Vật
  Dụng
  Giả
  Toàn.
  Chưởng
  Khán
  Minh
  Y
  Địa
  Phủ
  Viện.


  Chiêu
  Chiêu
  Bút
  Trắc
  Chú
  Thư
  Biện.


  Đại
  Tướng.

  Lâm
  Đại
  Thần
  Giám
  Độ
  Phán
  Quan.
  Trúc
  Lâm
  Đầu
  Đà.
  Nguyễn
  Tế
  Xuyên
  Cúng
  Dạng.
  Hỏa
  Hóa
  Minh
  Y
  Thần
  Quan.
  Đường


  Chi
  Tứ
  Tu
  Mông
  Đảo
  Thỉnh
  Chi
  Thành.
  Cẩn
  Phần
  Chân
  Hương
  Kiền
  Thành
  Cúng
  Dạng.
  Địa
  Phủ
  Trưởng
  Minh
  Y
  Xứ
  Giả.
  Trừ
  Miễn
  Khanh


  Thiết
  Dĩ.
  Thần
  Linh
  Bất
  Muội.
  Phàm
  Hữu
  Cảm

  Giai
  Thông.
  Thánh
  Nhãn
  Phi
  Giao
  Cố

  Cầu
  Nhi
  Tất
  Ứng.
  Dục
  Vọng
  Quang
  Lâm  Án
  Bắc
  Đế
  Cha
  Thiên
  Thần
  Na
  La
  Địa
  Cha
  Sa
  Hạ.

  Nhất
  Bát
  Thanh
  Lương
  Thủy.


  Quán
  Sái
  Chư
  Cấu
  Uế.


  Chư
  Thiên
  Lai
  Hộ
  Trì.


  Trạm
  Nhiên
  Thường
  Thanh
  Tịnh.

  Biến
  Sái
  Tịnh
  Duyên.
  Giáo
  Hữu
  Tịnh
  Uế
  Chân
  Ngôn
  Cẩn
  Đương
  Trì
  Tụng.

  Ngu
  Khấu
  Đảo
  Chi
  Thành
  Ngưỡng
  Rực
  Hồng
  Ân
  Chứng
  Minh
  Pháp
  Giáo
  Triệu
  Thỉnh
  Chân
  Ngôn
  Cẩn
  Đương
  Trì
  Tụng.

  Y
  Tài

  Thức
  Biểu
  Thành
  Tâm
  Cấp
  Phó
  Linh
  Hồn
  Dụng
  Bằng
  Hỏa
  Hóa.
  Thực
  Lại
  Thần
  Công.
  Biến
  Hóa
  Chi
  Chửng
  Rỹ
  Tự
  Hạ


  Tiết
  Khải
  Kiến
  Đàn
  Ruyên
  Ngưỡng
  Bằng
  Từ
  Lực
  Hoằng
  Thâm

  Mông
  Tiếp
  Dẫn
  Trượng

  Công
  Đức
  Tinh
  Rỹ
  Viên
  Hài.
  Sở
  Hữu
  Minh


  Tấu
  Vi
  Việt
  Nam
  Quốc
  …….
  Tỉnh
  …….
  Huyện
  …….

  …….
  Thôn.
  Tế
  Chủ
  ……
  Đẳng.
  Phục

  Chính
  Tiến
  …….
  Chân
  Linh.

  Vì.


  Xứ
  Thổ
  Địa

  Vực
  Đẳng
  Thần
  Nhất
  Thiết
  Uy
  Linh
  Hợp
  Bộ
  Chân
  Tể.
  Phục
  Duy
  Thông
  Cảm
  Đồng
  Tứ
  Chứng
  Minh

  Thần
  Cẩn


  Nhân
  Lục
  Tướng
  Quân.

  Thành
  Cảnh
  Đại
  Thần
  Cúng
  Dạng.
  Đương
  Niên
  Thái
  Tuế
  Chí
  Đức
  Tôn
  Thần.
  Đương
  Cảnh
  Thành
  Hoàng
  Từ
  Hạ.
  Đương

  Chí
  Kỳ
  Biện
  Chính

  Lưỡng
  Rọng
  Nhược
  Phán
  Vị
  Trinh.
  Trạch
  Lự
  Quần
  Sinh.
  Uy
  Gia
  Ngoại
  Đạo.
  Cung
  Duy.

  Nhất
  Tâm
  Phụng
  Thỉnh.

  Chức

  Địa
  Phủ.
  Quyền
  Trưởng
  Minh
  Y.
  Thái
  Công
  Tả
  Trữ
  Đoạt
  Giả
  Nhị
  Quyền
  Bất
  Dung
  Hào
  Phát.
  Hung


  Thượng
  Lai
  Triệu
  Thỉnh
  Chân
  Ngôn
  Tuyên
  Dương
  Rỹ
  Kính
  Chúng
  Đẳng
  Kiền
  Thành
  Thượng
  Hương
  Nghinh
  Thỉnh.


  Nam


  Bộ
  Đế
  Lị
  Già
  Lị
  Đá
  Lị
  Đát
  Đá
  Nga
  Đá
  Ra.
  Ngưỡng
  Bằng
  Tam
  Bảo
  Lực
  Gia
  Trì.

  Kim
  Nhật
  Kim
  Thời
  Lai
  Giáng
  Phó.

  Thử
  Linh
  Thanh
  Thân
  Triệu
  Thỉnh.

  Linh
  Quan
  Xứ
  Giả
  Nguyện
  Văn
  Tri.

  Nhiễu.
  Vân
  Thành
  Tượng
  Sắc.
  Thần
  Biến
  Thành
  Y.
  Vạn
  Ban
  Khí
  Dụng.
  Kim
  Nhân
  Nhất
  Thị.
  Thần
  Công
  Diệu
  Hóa.
  Ân
  Kỳ
  Bạc
  Dã.
  Kim


  Cảnh.
  Tiếp
  Cung
  Nghĩa
  Trọng.
  Kim
  Lan
  Tâm
  Hoài
  Ngọc
  Lệ.
  Hiếu
  Cảm
  Thiên
  Địa.
  Nghĩa
  Động
  Càn
  Khôn.
  Tiên
  Toàn
  Tài
  Chỉ.
  Hỏa
  Hóa
  Yên


  Nhất
  Tâm
  Phụng
  Thỉnh.

  Mệnh
  Thừa
  Thượng
  Đế.
  Trưởng
  Quản
  Hạ
  Dân.
  Thái
  Đường
  Thời
  Mỹ.
  Nhân
  Lục
  Ngạn
  Chính
  Tín

  Giao.

  Thành


  Bất
  Vi
  Phật
  Sắc
  Hỏa
  Tốc
  Phi
  Phong
  Giáng
  Phó
  Hương
  Duyên
  Thụ

  Cúng
  Dạng.

  Hương
  Hoa
  Thỉnh.

  Đà.
  Nguyễn
  Tế
  Xuyên
  Đẳng
  Thần.

  Duy
  Nguyện.
  Địa
  Phủ
  Viện
  Quan
  Chưởng
  Minh
  Y
  Xứ
  Giả.
  Trừ
  Miễn
  Khanh
  Đại
  Tướng

  Lâm
  Đại
  Thần.
  Giám
  Độ
  Phán
  Quan
  Cập
  Trúc
  Lâm
  Đầu


  Đương
  Xứ
  Thổ
  Địa
  Chính
  Thần.
  Gia
  Đường
  Hương
  Hỏa.
  Cấm
  Kỵ
  Đẳng
  Thần.


  Duy
  Nguyện.

  Lậu.  Cung
  Duy.


  Đương
  Niên
  …….
  Vương
  Hành
  Khiển.
  Thái
  Tuế
  Chí
  Đức
  Tôn
  Thần.
  Đương
  Cảnh
  Thành
  Hoàng
  Đại
  Vương.

  Nhất
  Tâm
  Phụng
  Thỉnh.

  Mệnh
  Thừa
  Thiên
  Đế.
  Chức
  Trưởng
  Nhân
  Gian.
  Giám

  Hiếu
  Khổn
  Chi
  Hữu
  Tình.
  Cảnh
  Chiếu
  Minh
  Dương
  Chi
  Bất


  Bất
  Vọng
  Phật
  Sắc.
  Lân
  Mẫn
  Phàm
  Tình.
  Giáng
  Phó
  Hương
  Duyên
  Thụ

  Cúng
  Dạng.

  Hương
  Hoa
  Thỉnh.


  Chư
  Quyến
  Thuộc.

  Duy
  Nguyện.
  Do
  Hiệu
  Chi.


  Cung
  Duy.


  Trưởng
  Hóa
  Minh
  Y.
  Tài

  Thần
  Quan.
  Đường
  Nhân
  Lục.

  Cảnh
  Công
  Đại
  Tướng.
  Kiêm


  Giai
  Thành
  Pháp
  Vị.
  Ngưỡng
  Bằng
  Đại
  Chúng.
  Đồng
  Thanh
  Phúng
  Tụng.


  Án
  Ca
  Ma
  La
  Sa
  Hạ.  An
  Tọa

  Kính.
  Như
  Lai
  Tạng
  Trung.
  Hữu
  Biến
  Thực
  Chân
  Ngôn.
  Linh
  Thử
  Ẩm
  Thực.

  Tài
  Văn
  Nhất
  Biến
  Diệu
  Chân
  Ngôn.

  Kim
  Nhật
  Kim
  Thời
  An
  Pháp
  Tọa.
  Thần
  Đức
  Tòng
  Không
  Lai
  Giáng
  Hạ.

  Nguyện
  Thùy
  Từ
  Khổn
  Giáng
  Hoa
  Duyên.


  Thượng
  Lai
  Triệu
  Thỉnh
  Chân
  Ngôn.
  Tuyên
  Dương

  Kính
  Giáo
  Hữu
  An
  Tọa
  Chân
  Ngôn
  Cẩn
  Đương
  Trì
  Tụng.


  Chứng
  Minh
  Tài
  Mã.
  Cấp
  Phó
  Vong
  Linh.
  Thỉnh
  Giáng
  Hương
  Duyên.
  Chứng
  Minh
  Công
  Đức.
  Hương
  Hoa
  Thỉnh.  Hiến
  Cúng

  Kính
  Sở
  Hữu
  Sớ
  (Điệp)
  Văn
  Cẩn
  Đương
  Tuyên
  Đọc.  Khoa
  Hoàn.  Nam

  Phổ
  Cúng
  Dạng
  Bồ
  Tát.
  Ma
  Ha
  Tát.


  Ha.


  Nam
  Rạ
  Đát
  Tha
  Nga
  Đá
  Ra
  Đát
  Điệt
  Tha
  Án


  Bát
  La


  Bát
  La


  Sa


  Biến
  Thực
  Chân
  Ngôn.

  Nam

  Tát
  Phạ
  Đát
  Tha
  Nga
  Đá
  Ra
  Phạ

  Chỉ
  Đế
  Án
  Tam
  Bạt
  La
  Tam
  Bạt
  La
  Hồng.


 2. #2
  Pháp sư Huyền Trí's Avatar
  Pháp sư Huyền Trí Guest

  Mặc định Ðề: khoa cúng mã

  Tháng 7 âm này rất phù hợp với khoa Trưởng Minh Y này, Xin cảm ơn pháp sư.

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Từ khóa liên quan đến chủ đề

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn