THỈNH PHẬT AN TÂM KHOA
(Hành giả nên tham khảo phần dịch ở trên)
Trước hết biện lục cúng như nghi thức lập đàn. Pháp chủ mặc pháp phục, cùng đại chúng nhiễu ba vòng quanh Phật tượng, rồi đến trước án lễ Phật như đang hiển hiện tiền, miệng không ngừng niệm Phật.
Thứ tới hành pháp, tán lời chú cát tường như sau:
“Quy mệnh tứ thiên tịnh quyến thuộc,
Y xa na chủ a chi ni,
Bất vi bản thệ hộ đàn tràng,
Bình xích yêu ma vô chướng ngại”.
- Tụng Kim cương yết ma chân ngôn
Chú rằng: “Án phạ nhật la yết ma kiểm” (21 lần).
- Tụng Tịnh tam nghiệp chân ngôn:
Mật niệm rằng:
“Ngã tự vô thủy dĩ lai, sở hữu nhất thiết thô trọng thân khẩu ý nghiệp. Kim dĩ thanh tịnh, nguyện kim sở tác nhất thiết Phật sự, tác vi nhập bị Kim Cương pháp”. Chú rằng: “Úm sa phạ bà phạ truật đô tát rị phạ đạt rị ma sa phạ bà phạ truật đô hám”.
Tịnh tam nghiệp chân ngôn tuyên dương dĩ cánh, giáo hữu hộ niệm gia trì chân ngôn cẩn đương phúng tụng.
Kết Hộ thân ấn
Niệm rằng: “Án tứ đại Thiên vương hộ trì bản thân, bát vạn Kim cương phù trì bản thể, tốc tốc lai hỗ hữu sa hạ”.
Chú rằng: “Án hô rô hô rô để sắt tra để sắt tra để sắt tra bàn đà bàn đà ha da ha da a ô hồng phát”.
Bạch rằng:
“Thị hương dã, tâm địa bồi thành, thiện căn chủng tựu, thanh hình ư ngoại, đức tích ư trung. Nhiệt thời tắc yên bố ư nhất thiên, nhị thiên, nãi chí vô lượng chu thiên. Huân xứ tắc tội tiêu ư thiên kiếp, vạn kiếp, dĩ chí hà sa trần kiếp. Kim lô tài lũ khởi, mạo tọa tất dao văn, xả độ thượng hữu yên, bằng tâm tiên đạt tín. Giáo hữu chân ngôn cẩn đương phúng tụng”
Nhiên hương ấn:
Niệm rằng: “Nguyện thử hương hoa vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết”.
Chú rằng: “Nam mô tam mãn đà một đà nẫm, án phạ nhật la nghê dã sa hạ”.
Tụng An ủy chú chân ngôn
Chú rằng: “Nam mô tam mãn đà một đà nẫm, án độ rô độ rô địa vĩ sa hạ” (ba lần).
- Tụng Địa thiên chân ngôn và kết ấn:
Chú rằng: “Nẵng mô tam mãn đa một đà nẫm, án bát rị để vi duệ khế sa hạ”.
- Tụng Từ na loại dạ ca chân ngôn và kết ấn:
Chú rằng: “Án hổ hồng a na xã ma tha tì a đà băng bà ô ta đà da ô hàm bát”
- Tụng Nhất tự hàng ma chân ngôn.
Niệm rằng: “Nhất thiết ma vương phổ giai quy y đạt đàn” (ba lần).
Chú rằng: “Úm đổ rô đổ rô hàm”.
- Tụng Kết địa phương giới chân ngôn,
Niệm rằng: “Trừ nhất thiết quỷ giai thoái tán”.
Chú rằng: “Án cát rị cát rị bạt chiết la phúc tri bàn đà tri bàn đà ô hàm a”.
- Tụng Tứ phương giới chân ngôn và kết ấn
Niệm rằng: “Án sở hữu dược quỷ thần đẳng chúng tất giai thoái tán”.
Chú rằng: “Án tát la tát la bạt chiết la hồng hàm bát”.
- Tụng Kết hư không thượng phương giới chân ngôn và kết ấn
Niệm rằng: “Án nhất thiết chư ma ác quỷ đẳng, nhất thiết giai tẩu tán”.
Chú rằng: “Án tất phổ tra la xoa bạt chiết la bán đổ la ô hồng trữ”.
Thượng lai kết giới dĩ cánh, giáo hữu chư bộ gia trì quân trà lợi chân ngôn cẩn đương phúng tụng.
Thứ tới pháp chủ tay trái cầm chuông, tay phải cầm chày Kim cương, rung chuông mà xướng rằng:
“Nam mô Quân Trà Lợi Đại Minh Vương Bồ Tát Ma ha tát (ba lần)
Bạch rằng:
Thiết dĩ: Túc chỉ án xứ, bảo ngọc hiện tiền, hành thảo quải thời, phạn sái dĩ lập, nãi tâm biện nhi thủ biện, hư trí năng nhi lực năng, tức kim nghiêm khiết đàn tràng, quyết định kim bằng bí ngữ, giáo hữu chư bộ gia trì đà la ni cẩn đương phúng tụng.
- Tụng Gia trì nhiên hương chân ngôn:
Niệm rằng: “Triệu tập chư Phật giai lai chứng quả”. (108 lần)
Chú rằng: “Nam mô tam mãn đà một đà nẫm, án tra rô án đà sa hạ”.
  • Tụng Kết bố tự chân ngôn và kết ấn:
  • Hai tay giao nhau, hai ngón trỏ duỗi thẳng là thành ấn.
  • Chữ “án” an ở đỉnh đầu, lấy ngón cái chạm lên đầu; chữ “a” an ở miệng, lấy ngón cái chạm vào miệng,; chữ “hồng” an ở ngực.

Chú rằng: “Án bạt chiết la đà đổ tông” (ba lần).
  • Tụng Đồ hương thủy, mộc dục thánh tượng chân ngôn: “Án tát phạ đát tha nga đa ca dã ốc tuất đà nãnh sa hạ”.
– Tụng Phật nhãn Bồ Tát chân ngôn và kết ấn: Hai tay hợp lại, hai ngón trỏ gập lại, hai ngón cái áp lên trên.
Niệm rằng: “Cung thỉnh chư Phật tốc lai chứng quả”.
Chú rằng: “Án tát rị phạ la tổ ba hạ la noa bà sa hạ” (ba lần).
  • Tụng An tả hữu nhĩ chân ngôn và kết ấn: Hai ngón cái và trỏ của tay phải duỗi thẳng, ba ngón kia gập lại, áp vào hai tai.
Chú rằng: “Án ca la noa ma lộ đà la noa hồng”.
  • Tụng An phát chân ngôn và kết ấn: Ngón cái và ngón út của tay phải duỗi thẳng, ba ngón giữa gập lại là thành ấn.
Chú rằng: “Án tát rị phạ chỉ bà a phạ đa la hồng sa hạ” (ba lần).
  • Tụng An tu chân ngôn và kết ấn. Như trên. (hình 2 trang 21).
Chú rằng: “Án rị phạ sa ma tô rô đà la noa hồng tứ lăng” (ba lần).
- Tụng An trang nghiêm chân ngôn và kết ấn: Hai tay nắm vào nhau, hai ngón trỏ gập lại và móc vào nhau.
Chú rằng: “Án phạ nhật la sa phạ noa vĩ bộ ni sa hạ” (ba lần).
  • Tụng Bản tôn tam muội chân ngôn và kết ấn
Niệm rằng: ‘Phụng thỉnh kết giới tứ phương hậu tòng Lại Tra Thiên Vương giai lai hộ hựu”.
Chú rằng: “Án hồng đát lạc ngật rị ác”.
Tụng Bồ Đề thương thần chú:
Khể thủ cứu thế Thích Ca văn, giải thoát hữu tình Điều Ngự chủ, năng tuyên Vô thượng đại Pháp vương, thành tựu vô cùng tất thắng địa.
Nẵng mô bà nga phạ đế vĩ bổ la phạ na nẵng kiến tán noa ngật sử đa phạ bà bà kế đô vô la nãnh tát đát tha nghiệt đa tả.
Nẵng mô bà nga phạ đế xả dạ vô nẵng duệ đát tha nghiệt đa dạ a la yết đế tam miểu tam một đà dã đát nhĩ tha. Án quyên địa quyên địa tát phạ đát tha nghiệt đa lô đổ la đà la đà la hạ la hạ la bát la hạ la bát la hạ la ma hạ quyên địa tức đa đà la chủ rô chủ rô xả đát la nhị tán tổ nhĩ đế tát phạ đát tha nghiệt đa tì sắt đế ngu nãnh ngu noa phạ đế một đà ngu noa phạ tế nhị rị nhị rị nga nga tương đát lệ tát phạ đát tha nghiệt đa địa sắt xỉ đế nẵng bà nghiệt đa lệ xả ma xả ma bát la xả ma tát phạ bá bả bát la xả ma nãnh tát phạ bá bả.
Vĩ tuất đà nãnh, hổ rô hổ rô, ma hạ vị địa, mạt nga tam bát la thể đế, tát phạ đát tha nghiệt linh, bát la để sắt xỉ đa truật đễ sa hạ.
Án tát phạ đát tha nghiệt đa, vĩ dã phạ, nặc chỉ đế nặc dã nặc da sa hạ”.
Án hử lô hử lô nặc dã tham khế sa hạ.
Thiết dĩ: Pháp thân viên trạm, bản vô lai khứ chi hình. Trí hạnh biến chu, toại hữu khuất thân chi dị. Kim ngã phụng thỉnh, bát xả bản tâm, thành tựu tam ma đề, thành tựu na già định.
Nhất thiết phát ngộ, nhất thiết phát Phật đại ấn .
Niệm rằng: “Nhất thiết chư Phật tòng Tam muôi giác ngộ”.
Chú rằng: “Án nhiếp vĩ nễ nẵng tam ma địa vĩ nẵng tất rị noa nễ tát phạ hạ” (ba lần).
Thiết dĩ: Hạo nguyệt mãn thiên, ảnh lưu thiên giang chi lưu thủy. Kim tiên ứng thế, phong hành vạn quốc chi dương xuân. Bản vô diệt dĩ vô sinh, đãn hữu cầu nhi hữu ứng. Như Lai chân thực trí, thường khởi Đại Bi tâm, ngã đẳng tự quy y, nhĩ ai lai tác chứng.
Đại chúng quỳ rạp cùng đảnh lễ, mỗi danh hiệu lạy 10 lạy, cùng hợp tán rằng:
Phỏng nguyện:
Nam mô Thập phương Thường trụ Phật
Nam mô Thập phương Thường trụ Pháp
Nam mô Thập phương Thường trụ Tăng
Nam mô Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật
Nam mô Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật
Nam mô Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Kim cương kiên cố tự tại tính thân A Súc Phật
Nam mô Công đức trang nghiêm chúng Bảo Sinh Phật
Nam mô Thụ trí tuệ thân A Di Đà Phật
Nam mô Tác biến hóa thân Bất Không Thành Tựu Phật
Nam mô Đại viên kính trí Kim cương Ba la mật Bồ tát đẳng nhất thiết Bồ tát ma ha tát.
Nam mô Bình đẳng tính trí bảo Ba la mật Bồ tát
Nam mô Diệu quan sát trí pháp Ba la mật Bồ tát
Nam mô Thành sở tác trí nghiệp Ba la mật Bồ tát
Nam mô Đại tự tại thánh mẫu Bát nhã Bồ tát
Nam mô Đại pháp vương tử Văn Thù Sư Lợi Bồ tát
Nam mô Trú quán đỉnh vị Phổ Hiền Bồ tát
Nam mô Đại bi ứng hiện Quán Thế Âm Bồ tát
Nam mô Đại bí mật chủ Kim Cương Tạng Bồ tát
Nam mô Đại tự tại chủ Hư Không Tạng Bồ tát
Nam mô Đại dũng mãnh thân quân Đóa Lợi Đại Minh Vương Bồ tát
Thứ tới tán Thánh hiện mỗ của Phật tượng.
Nam mô Diễm Mạn Đức Ca Đại Minh vương
Nam mô Bát La Tích Đức Ca Đại Minh vương
Nam mô Bát Nạp Mạn Đức Ca Đại Minh vương
Nam mô Vĩ Quán Nạn Đức Ca Đại Minh vương
Nam mô Đại Dũng Mãnh Thân Kim Cương chúng
Nam mô Phạn Thích Tứ Thiên, Thiên Long Bát Bộ nhất thiết Thánh chúng
Nam mô đại đàn tràng trung nhất thiết Thánh chúng.
Thiết dĩ: Thân căn nội tĩnh, khí giới ngoại an. Thiên long hoài dũng dược chi tình, thánh hiền giám ngu dung chi niệm. Như Lai chân thực, duy nguyện Bồ Tát Đại Bi tâm. Ngã đẳng hữu khẩn, cầu nguyện phủ thùy gia cảm.
Lễ niệm chư Phật Bồ Tát bảo tọa liên hoa chân ngôn.
- Tụng An tọa chân ngôn và kết ấn
Niệm rằng: “Nhất thiết thánh chúng bản tôn giai đắc thất bảo liên hoa nhi tọa”.
Chú rằng: “Nhưỡng hồng tông hộ”.
Phục dĩ: Chân thân cụ túc, báo thể viên minh. Nhân nhân ca vạn đức chi từ tôn, cá cá ngưỡng thiên hoa chi phổ chiếu. Ân triêm cửu hữu, tướng hựu quần sinh. Ký mông cảm cách chi từ, nghiêm hiệu hiến trình chi lễ. Kim sùng Phật sự, thượng hiến trân tu, duy nguyện từ bi, phủ thùy nạp thụ.
Niệm rằng: “Xuất vô lượng chủng chủng hương hoa đăng trà quả thực, bảo cái tràng phan, tức ư bản tôn nhất thiết thánh chúng, tốc linh thành tựu quảng đại cúng dường báo ứng hóa thân dã”.
  • Tụng Gia trì cúng cụ chân ngôn và kết ấn
Pháp chủ tay trái cầm chày Kim cương, tay trái thư một chữ “lộ” 路xuống án. Trước hết làm ở ban Phật trước, rồi làm các ban tả hữu.
Niệm rằng: “Tịnh quảng hạ chí cô hồn lục đạo cập lục cúng thập cúng gia trì danh chư cúng cụ”.
Chú rằng: “Nam mô tát phạ đát tha yết đa phạ rô chỉ đế, án tam bạt la tam bạt la hổ hồng”.
  • Tụng Nhĩ lộ thủy chân ngôn và kết ấn.

Niệm như trước.
Chú rằng: “Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô sa bà ha”.
- Tụng Phổ cúng dường chân ngôn và kết ấn
Niệm rằng: “Chư Phật Bồ Tát chúng thánh, tam giới vạn linh phổ cúng trân tu, ban ban cụ túc, viên mãn chứng quả”.
Chú rằng: “Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc” (21 lần)
Kim thời an tâm khải thỉnh hữu sớ tuyên dương, hạnh đối uy quang, cung duy từ thính. Thượng sớ.
Thượng lai văn sớ, tuyên độc dĩ chu, từ nhãn vô tư, mật thùy chiếu giám. Tái niệm Thập phương Tam thế Phật, chư tôn Bồ Tát Ma ha tát Ma ha Bát nhã Ba la mật, sớ đẳng minh tài, phó lô thiêu hóa.
Kết ấn: Hai cung Ngọ hợp với hai ngón cái là thành ấn
Chú rằng: “Án bạt đà bạt đà tì lô chỉ nãnh sa hạ”.
Thứ tới niệm Tâm kinh rồi hóa sớ là xong.
Nghênh rước Phật tượng vào chùa, sau khi đã chính vị thì cử hành khoa Khai quang, khánh tán. Tới khi nhập định, tắt hết đèn nến, hô gọi thần danh. Mọi việc theo phép mà làm.
Tháng 2, mùa xuân, năm Khải Định thứ 3, đệ tử là Pháp Thông phụng sao.