Phần sài khánh trạch khoa
+ Reply to Thread
Kết quả 1 tới 4 của 4

Chủ đề: Phần sài khánh trạch khoa

 1. #1
  Ngày tham gia
  Nov 2010
  Địa điểm
  46 hàng Nón hà nội
  Bài viết
  4

  Mặc định Phần sài khánh trạch khoa

  焚柴慶宅科

  PHẦN SÀI KHÁNH TRẠCH KHOA

  一切恭敬信禮常住三寶。皈命金剛結 主,阿密利帝大明王不違本誓護壇場 屏斤妖魔無障礙。唵戶嚕戶嚕底瑟吒 ,底瑟吒槃陀槃陀。阿密哩帝嗚許叭

  嚴肅道場大悲法水潤霑八德清淨十方 仰憑大眾同聲諷誦,唵跋折那舍禰許 。

  nhất thiết cung kính tín lễ thường trụ tam bảo. quy mạng kim cương kết giới chủ, a mậtlợi đế đại minh vương bất vi bổn thệ hộ đàn tràng, bình cân yêu ma vô chướng ngại. Ánhộ lỗ hộ lỗ để sắt tra, để sắt tra bàn đà bàn đà. a mật lí đế ô hứa bá. nghiêm túc đạotràng đại bi pháp thủy nhuận triêm bát đức thanh tịnh thập phương, ngưỡng bằng đạichúng đồng thanh phúng tụng, Án, bạt chiết na xá nỉ hổ bá.

  竊以壇場旣潔,聖眾將臨,安鎮五方 蕩除諸穢,奉請阿密利大帝,驅除邪 之氷消,恭憑軍茶利明王,殄滅妖氛 之雪同供養,斯辰入貫,信主某。竊 興功動土,結構廟家堂,欲除凶孽以 消,爰設壇儀而禳謝,謹取今月某日 ,請命法師就于某處,修設祈安慶宅 柴煞土法壇一筵,遵行科法,宣演儀 ,

  thiết dĩ đàn tràng kí khiết, thánh chúng tương lâm, an trấn ngũ phương, đãng trừ chưuế, phụng thỉnh a mật lợi đại đế, khu trừ tà túy chi băng tiêu, cung bằng quân trà lợiminh vương, điễn diệt yêu phân chi tuyết đồng cúng dường, tư thần nhập quán, tín chủmỗ. thiết lự hưng công động thổ, kết cấu miếu gia đường, dục trừ hung nghiệt dĩ tiềmtiêu, viên thiết đàn nghi nhi nhương tạ, cẩn thủ kim nguyệt mỗ nhật, thỉnh mệnh pháp sưtựu vu mỗ xứ, tu thiết kì an khánh trạch phần sài sát thổ pháp đàn nhất diên, tuân hànhkhoa pháp, tuyên diễn nghi văn  祈廟宇以威靈家宅以平康,使凶殃之 滅,氤氳一篆,繚繞十方,教有燃香 言謹當諷誦。欲達諸尊呈供養,須憑 五分表香傳聖凡迥隔杳難通,仗此真 伸供養,南無三滿哆沒馱喃,唵縛日 倪野莎下。

  kì miếu vũ dĩ uy linh gia trạch dĩ bình khương, sử hung ương chi điễn diệt, nhân uânnhất triện, liễu nhiễu thập phương, giáo hữu nhiên hương chân ngôn cẩn đương phúngtụng. dục đạt chư tôn trình cúng dường, tu bằng ngũ phần biểu hương truyền thánhphàm huýnh cách yểu nan thông, trượng thử chân ngôn thân cúng dường, nam mô tammãn đa một đà nẫm, Án, phạ nhật la nghê dã toa ha.

  竊以香燈整肅,壇界精嚴,慇懃一念 凡情,召集萬靈之聖哲,今則法筵已 ,梵唄宣揚,仰望威光,俯臨法席, 教有召請真言謹當諷誦。以此鈴聲伸 請,壇筵列位遙聞知加持一遍諷伽陀 是日今時來降赴,南無部部。。。上 來召請真言宣揚。。。

  thiết dĩ hương đăng chỉnh túc, đàn giới tinh nghiêm, ân cần nhất niệm chi phàm tình,triệu tập vạn linh chi thánh triết, kim tắc pháp diên dĩ bị, phạm bái tuyên dương, ngưỡngvọng uy quang, phủ lâm pháp tịch, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương phúngtụng. dĩ thử linh thinh thân triệu thỉnh, đàn diên liệt vị diêu văn tri gia trì nhất biến phúnggià đà, thị nhật kim thời lai giáng phó, nam mô bộ bộ… thượng lai triệu thỉnh chân ngôntuyên dương…

  一心奉請,三身圓滿,萬德莊嚴,願 度生悲心濟苦,十方無量常住三寶一 諸佛,惟願慈悲不捨,憐憫有情,降 赴。。。一心奉請,千華捧足,百寶 身,楊枝拂處蕩凶殃,甘露灑時除熱 ,大慈大悲救苦救難,靈感五百名觀 世音菩薩摩訶薩,惟願凡心有禱,聖 垂慈,降赴。。。

  nhất tâm phụng thỉnh, tam thân viên mãn, vạn đức trang nghiêm, nguyện lực độ sanh bitâm tế khổ, thập phương vô lượng thường trụ tam bảo nhất thiết chư Phật, duy nguyệntừ bi bất xá, lân mẫn hữu tình, giáng phó… nhất tâm phụng thỉnh, thiên hoa phủng túc,bách bảo nghiêm thân, dương chi phất xử đãng hung ương, cam lộ sái thời trừ nhiệtnão, đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, linh cảm ngũ bách danh quan thế âm bồ tát ma hatát, duy nguyện phàm tâm hữu đảo, thánh đức thùy từ, giáng phó…

  一心奉請,奉天濟世,承佛降魔,穢 金剛,密跡金剛,大勇猛金剛,羯羅 王,吉利明王執吒明王,忿怒明王, 拳明王,單明王,勾明王,一切明王 并諸眷屬,惟願屏除邪祟,殄滅妖氛 降赴法筵受斯。。。

  nhất tâm phụng thỉnh, phụng thiên tế thế, thừa Phật hàng ma, uế tích kim cương, mậttích kim cương, đại dũng mãnh kim cương, yết la minh vương, cát lợi minh vương chấptrá minh vương, phẫn nộ minh vương, quyền minh vương, đan minh vương, câu minhvương, nhất thiết minh vương, tịnh chư quyến thuộc, duy nguyện bình trừ tà túy, điễndiệt yêu phân, giáng phó pháp diên thọ tư …

  一心奉請,護持佛法,降伏魔軍,東 提頭賴吒天王,南方毘樓勒吒天王, 方毘樓博吒天王,北方毘沙門天王, 上方忉利天王,下方轉輪聖王,中宮 兵散脂大將軍,惟願仗承佛力,欽奉 威,降赴法筵受斯供養,

  nhất tâm phụng thỉnh, hộ trì Phật pháp, hàng phục ma quân, đông phương đề đầu lại tráthiên vương, nam phương bì lâu lặc trá thiên vương, tây phương bì lâu bác trá thiênvương, bắc phương bì sa môn thiên vương, thượng phương đao lợi thiên vương, hạphương chuyển luân thánh vương, trung cung du binh tán chi đại tương quân, duynguyện trượng thừa Phật lực, khâm phụng thiên uy, giáng phó pháp diên thọ tư cúngdường,

  香花請,一心奉請,威嚴巨測,妙智 量,護正法以興隆,蕩邪魔而攝伏, 法鬬戰勝佛,齊天大聖,演教天尊, 祖師天尊扶教,輔元大法天師,都天 聖垂教天尊,三界普庵官將一切威靈 師宗師列位,惟願手持寶劍降伏魔軍 ,降赴。。。

  hương hoa thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh, uy nghiêm cự trắc, diệu trí nan lương, hộ chánhpháp dĩ hưng long, đãng tà ma nhi nhiếp phục, tổ pháp đấu chiến thắng Phật, tề thiênđại thánh, diễn giáo thiên tôn, tổ sư thiên tôn phò giáo, phụ nguyên đại pháp thiên sư,đô thiên đại thánh thùy giáo thiên tôn, tam giới phổ am quan tướng nhất thiết uy linh tổsư tông sư liệt vị, duy nguyện thủ trì bảo kiếm hàng phục ma quân, giáng phó…

  一心奉請威風凜凜勁氣桓桓,大聖阿 尼天子,部眉聖君,腰庚天子,催速 尾郎大將虎蛇二神都天大將,疾捷真 人,八方威力五德神君,惟願燒除鬼 ,斬滅妖氛,降赴法筵,受斯供養。 。

  nhất tâm phụng thỉnh uy phong lẫm lẫm kính khí hoàn hoàn, đại thánh a kì ni thiên tử, bộmi thánh quân, yêu canh thiên tử, thôi tốc thần vĩ lang đại tướng hổ xà nhị thần đô thiênđại tướng, tật tiệp chân nhân, bát phương uy lực ngũ đức thần quân, duy nguyện thiêutrừ quỷ mị, trảm diệt yêu phân, giáng phó pháp diên, thọ tư cúng dường …

  一心奉請東方甲乙木,八十一神君, 方丙丁火,六十四神君,西方庚辛金 四十九神君,北方壬癸水,三十六神 君,中央戊己土,二十五神君,青龍 虎神君,朱雀玄武神君,勾陳騰蛇神 ,飛廉殺神君,月遊月煞神君,一白 二黑三碧四綠五黃六白七赤八白九紫 君,惟願屏除凶惡,錫集禎祥,降赴 筵。。。

  nhất tâm phụng thỉnh đông phương giáp ất mộc, bát thập nhất thần quân, nam phươngbính đinh hỏa, lục thập tứ thần quân, tây phương canh tân kim, tứ thập cửu thần quân,bắc phương nhâm quý thủy, tam thập lục thần quân, trung ương mậu kỉ thổ, nhị thậpngũ thần quân, thanh long bạch hổ thần quân, chu tước huyền vũ thần quân, câu trầnđằng xà thần quân, phi liêm sát thần quân, nguyệt du nguyệt sát thần quân, nhất bạchnhị hắc tam bích tứ lục ngũ hoàng lục bạch thất xích bát bạch cửu tử thần quân, duynguyện bình trừ hung ác, tích tập trinh tường, giáng phó pháp diên…

  一心奉請當年行譴土地正神,司命竈 ,土公土母,門丞戶尉一切神君,惟 鑒察壇中,匡扶家內,降赴法筵。。 。上來迎請旣沐光臨安坐。。。聖眾 空來降下,納玆丹悃表精虔,今時召 赴香筵,憐憫凡情安法坐。唵迦麼欏 莎下。安坐真言宣揚已竟,輒伸薄供 獻諸尊,鑒納衷誠俯垂丹悃,信主虔 上香奉獻,縛日囉摩訶

  nhất tâm phụng thỉnh đương niên hành khiển thổ địa chánh thần, ti mệnh táo quân, thổcông thổ mẫu, môn thừa hộ úy nhất thiết thần quân, duy nguyện giám sát đàn trung,khuông phù gia nội, giáng phó pháp diên… thượng lai nghinh thỉnh kí mộc quang lâm antọa… thánh chúng tùng không lai giáng hạ, nạp tư đan khổn biểu tinh kiền, kim thời triệuthỉnh phó hương diên, lân mẫn phàm tình an pháp tọa. Án già ma la toa ha. an tọa chânngôn tuyên dương dĩ cánh, triếp thân bạc cung thượng hiến chư tôn, giám nạp trungthành phủ thùy đan khổn, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến, phạ nhật la maha

  心奉獻。。。。。無量因緣。。。。 哦哦。。。。今時啟請有疏宣揚幸對 光,恭惟慈聽,

  .宣疏焚疏如法。

  唵跋陀毘盧枳嚀莎下。。白送,伏以 符一咒多藉神功,萬法萬靈全憑威力 今則香殘寶篆,酒冷金盃,寂然不見 其形,

  tâm phụng hiến…. vô lượng nhân duyên… Án nga nga… kim thời khải thỉnh hữu sớtuyên dương hạnh đối uy quang, cung duy từ thính, tuyên sớ phần sớ như pháp. Án, bạtđà bì lô chỉ nãnh sa ha… bạch tống, phục dĩ nhất phù nhất chú đa tạ thần công, vạnpháp vạn linh toàn bằng uy lực, kim tắc hương tàn bảo triện, tửu lãnh kim bôi, tịch nhiênbất kiến kì hình,

  倏爾莫知其妝,雲車馳驟,陰陽變化 縱橫,風馬奔騰,星火驛傳能迅速, 還本位,毋致稽遲,後有行持,悉皆 全集,伏願布威布德,扶持人物以平 ,降福降祥,保佑家門之吉慶,為如 良緣,念十方三世佛,諸尊菩薩摩訶 薩,摩訶般若波羅蜜,。上來禮焚。 。

  焚柴 科完。

  thúc nhĩ mạc tri kì trang, vân xa trì sậu, âm dương biến hóa nhậm tung hoành phongmã bôn đằng, tinh hỏa dịch truyền năng tấn tốc, các hoàn bổn vị, mưu trí khể trì, hậuhữu hành trì, tất giai toàn tập, phục nguyện bố uy bố đức, phù trì nhân vật dĩ bình an,giáng phúc giáng tường, bảo hữu gia môn chi cát khánh, vi như thượng lương duyên,niệm thập phương tam thế Phật, chư tôn bồ tát ma ha tát, ma ha bát nhã ba la mật,thượng lai lễ phần… Phần sài khoa hoàn

  安鎮禁壇結界儀 信主設拜

  AN TRẤN CẤM ĐÀN KẾT GIỚI NGHI TÍN CHỦ THIẾT BÁI

  皈命金剛結界主,

  阿密哩帝大明王,不違本誓護壇場, 斥妖魔毋障礙,唵戶盧戶盧,底瑟吒 瑟吒般陀般陀,訶那訶那,阿密哩帝 ,烏吽叭,敬啟五方諸聖者,上宮忉 四天王,統領精兵諸眷屬,嚴持器械 壇場,銅壁銅城圍禁截,鐵羅鐵網布 恢張,

  quy mệnh kim cang kết chủ, a mật lí đế đại minh vương, bất vi bổn thệ hộ đàn tràng,bình xích yêu ma vô chướng ngại, Án hộ lô hộ lô, để sắt trá để sắt trá bàn đà bàn đà,ha na ha na a mật lí đế, ô hồng bá, kính khải ngũ phương chư thánh giả, thượng cungđao lợi tứ thiên vương, thống lĩnh tinh binh chư quyến thuộc, nghiêm trì khí giới hộ đàntràng, đồng bích đồng thành vi cấm tiệt, thiết la thiết võng bố khôi trương,

  收捉邪魔入獄內,神通勇猛佑群方, 以雷轟法樂,潮韻洪音,金爐燃遍界 香,玉燭燦凌霄之焰,嚴持壇界,降 伏魔軍,仰望東方提頭賴吒天王,南 毘樓勒吒天王,西方毘樓博吒天王, 方毘沙門天王,上方忉利天王,下方 轉輪聖王,中宮遊兵散脂火頭大將, 領萬萬天兵,拜諸眷屬,嚴持器械, 飾威儀,

  thu tróc tà ma nhập ngục nội, thần thông dũng mãnh hữu quần phương, phục dĩ lôi oanhpháp lạc, triều vận hồng âm, kim lô nhiên biến giới chi hương, ngọc chúc xán lăng tiêuchi diễm, nghiêm trì đàn giới, hàng phục ma quân, ngưỡng vọng đông phương đề đầulại trá thiên vương, nam phương bì lâu lặc trá thiên vương, tây phương bì lâu bác tráthiên vương, bắc phương bì sa môn thiên vương, thượng phương đao lợi thiên vương,hạ phương chuyển luân thánh vương, trung cung du binh tán chi hỏa đầu đại tướng,thống lĩnh vạn vạn thiên binh, bái chư quyến thuộc, nghiêm trì khí giới, chỉnh sức uy nghi  排布四方,收捉瘟蝗驅疫癘,分張八 ,滅除妖孽,縛邪精,押赴本壇,加 治罪,

  謹具菲儀,用伸進獻。

  自然天廚食。 無量亦無邊。

  隨念皆充足。 諸司同供養。

  bài bố tứ phương , thu tróc ôn hoàng khu dịch lệ, phân trương bát quái, diệt trừ yêunghiệt, phạt tà tinh, áp phó bổn đàn, gia hình trì tội,
  cẩn cụ phỉ nghi, dụng thân tiến hiến.

  tự nhiên thiên trù thực. vô lượng diệc vô biên

  tùy niệm giai sung túc. chư ti đồng cung dưỡng.

  玆者敢煩官將,仰仗神兵,聽五雷號 之威,顯萬法神通之妙,風飛發遣, 速奉行,所有檄文,謹當宣讀。上來 文檄宣讀已周恭對壇前用憑火化,唵 陀毘盧枳嚀莎下。虛書.

  張天羅布地綱禁戢。。。

  tư giả cảm phiền quan tướng, ngưỡng trượng thần binh, thính ngũ lôi hiệu lệnh chi uy,hiển vạn pháp thần thông chi diệu, phong phi phát khiển, hỏa tốc phụng hành, sở hữuhịch văn, cẩn đương tuyên độc. Thượng lai văn hịch tuyên độc dĩ chu cung đối đàn tiềndụng bằng hỏa hóa, Án, bạt đà bì lô chỉ nãnh sa ha. hư thư trương thiên la bố địacương cấm tập…

  以香書東捉南縛西枷北拷中收立井字

  鬼 押上 咒曰

  神光神光,照徹十方,天羅密布,地 恢張,上通三界,下達扶桑,吾覃上 ,何鬼敢當,邪無伏慝,鬼不隱藏, 收來入獄,押赴魁罡,急急如律令, 。。。

  dĩ hương thư đông tróc nam phạt tây gia bắc khảo trung thu lập tỉnh tự
  quỷ áp thượng chú viết
  thần quang thần quang, chiếu triệt thập phương, thiên la mật bố, địa võng khôi trương,thượng thông tam giới, hạ đạt phù tang, ngô đàm thượng hạ, hà quỷ cảm đương, tà vôphục thắc, quỷ bất ẩn tàng, thu lai nhập ngục, áp phó khôi cương, cấp cấp như luậtlệnh, kệ …

  五方同改,提頭賴吒大天王,結界東 守護壇勿聽邪魔侵亂入,四方圍捕護 間,。南毘樓勒吒大天王。。。西毘 樓博吒大。。。北毘沙門將大天。。 中遊兵散脂大。。。差云奉請東方或 結界主提頭賴吒大天王,身披青衣或 色某青金甲,目澄碧眼碧毫光,部領 或某萬九千將,

  ngũ phương đồng cải, đề đầu lại trá đại thiên vương, kết giới đông phương thủ hộ đànvật thính tà ma xâm loạn nhập, tứ phương vi bộ hộ nhân gian. Nam bì lâu lặc trá đạithiên vương… tây bì lâu bác trá đại… bắc bì sa môn tướng đại thiên… trung du binhtán chi đại… sái vân phụng thỉnh đông phương hoặc mỗ kết giới chủ đê đầu lại trá đạithiên vương, thân phi thanh y hoặc sắc mỗ thanh kim giáp, mục trừng bích nhãn bíchhào quang, bộ lĩnh cửu hoặc mỗ vạn cửu thiên tướng,

  兵排百道百重鋸,木德或某木宮木輪 ,鐵城鐵壁鐵圍牆,把定巡行臨震位 或某殷勤督押鎮東方,勿聽妖魔侵突 入,罔干邪祟隱潛藏速速差兵來結界 急差將護壇場,吾金拜請軍茶利,神 立獄付魁罡。唵商迦隸摩訶三昧燄槃 陀槃陀莎下。

  binh bài bá đạo bá trọng cứ, mộc đức hoặc mỗ mộc cung mộc luân giới, thiết thànhthiết bích thiết vi tường, bả định tuần hành lâm chấn vị, hoặc mỗ ân cần đốc áp trấnđông phương, vật thính yêu ma xâm đột nhập, võng kiền tà túy ẩn tiềm tàng tốc tốc saibinh lai kết giới cấp cấp sai tướng hộ đàn tràng, ngô kim bái thỉnh quân trà lợi, thầnthông lập ngục phó khôi cương. Án, thương già lệ ma ha tam muội diễm bàn đà bàn đàsa ha.

  南方毘樓勒吒,赤衣赤金甲八萬八千 德火宮火輪離位。西方毘樓博吒白衣 金甲七萬七千金德金宮金輪兌位。北 方毘沙門將黑衣黑金甲六萬六千水德 宮水輪坎位。中央遊兵散脂黃衣黃金 五萬五千土德土宮土輪中位。水差收 獄咒。。。

  nam phương bì lâu lặc trá, xích y xích kim giáp bát vạn bát thiên hỏa đức hỏa cung hỏaluân li vị. Tây phương bì lâu bác trá bạch y bạch kim giáp thất vạn thất thiên kim đứckim cung kim luân đoái vị. Bắc phương bì sa môn tướng hắc y hắc kim giáp lục vạn lụcthiên thủy đức thủy cung thủy luân khảm vị. Trung ương du binh tán chi hoàng y hoàngkim giáp ngũ vạn ngũ thiên thổ đức thổ cung thổ luân trung vị. thủy sái thu ngục chú…

  千里拘來萬里拘來,千里捉來萬里捉 ,千里縛來萬里縛來,拘來拘捉拘打 枷,捉縛拘哩,呵囉呵囉,達哩吽叭 ,丹哩丹囉,風飛火拔,索縛騰繩, 如律令。唵捉鬼哩曳縛魔哩曳。唵急 槃陀槃陀遮囉哩曳莎下。敕令差東方 提頭賴吒天王,火速到壇,當職有事 指揮疾疾,隨機赴感天尊,五方同改

  上來安鎮禁壇事畢,功德無限良因稽 和南三尊聖眾。 結界科完。  thiên lí câu lai vạn lí câu lai, thiên lí tróc lai vạn lí tróc lai, thiên lí phạt lai vạn lí phạt lai,câu lai câu tróc câu đả câu gia, tróc phạt câu lí, a la a la, đạt lí hồng bá, đan lí đan la,phong phi hỏa bạt, tác phạt đằng thằng, cấp như luật lệnh. Án, tróc quỷ lí duệ phạt ma líduệ. Án, cấp cấp bàn đà bàn đà già la lí duệ sa ha. sắc lệnh sái đông phương đề đầulại trá thiên vương, hỏa tốc đáo đàn, đương chức hữu sự, chỉ huy tật tật, tùy cơ phócảm thiên tôn, ngũ phương đồng cải.

  thượng lai an trấn cấm đàn sự tất, công đức vô hạn lương nhân khể thủ hòa nam tamtôn thánh chúng.

  Kết giới khoa hoàn .  春雷魚袋村阮氏珠魚袋村阮氏珠號妙 阮氏春號妙春阮氏勇阮氏好號妙玩阮 覽等供銀四元,阮氏信號妙純阮文閱 阮氏鍊等供銀二元,春平村阮氏漸號 豐阮氏蘊阮氏潛阮氏暉等供銀二元, 橧阮文追阮氏格號妙致供一元。

  Xuân Lôi Ngư đại thôn Nguyễn Thị Châu ngư đại thôn Nguyễn Thị Châu hiệu Diệu Bảo, Nguyễn ThịXuân hiệu Diệu Xuân, Nguyễn Thị Dũng, Nguyễn Thị Hảo hiệu Diệu Ngoạn, Nguyễn Văn Lãm đẳng cungngân tứ nguyên, Nguyễn Thị Tín hiệu Diệu Thuần, Nguyễn Văn Duyệt, Nguyễn Thị Luyện đẳng cungngân nhị nguyên, Xuân Bình thôn Nguyễn Thị Tiệm hiệu Diệu Phong, Nguyễn Thị Uẩn, Nguyễn Thị Tiềm,Nguyễn Thị Huy đẳng cung ngân nhị nguyên, Công tằng Nguyễn Văn Truy, Nguyễn Thị Cách hiệu DiệuTrí cung nhất nguyên.


 2. #2
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  33

  Mặc định Trả lời: Phần sài khánh trạch khoa

  安鎮火壇科 AN TRẤN HOẢ ĐÀN KHOA
  大聖阿耆尼天子
  煌煌慧焰火鈴神,赫赫威光大聖君, 馬飛騰摧惡鬼,龍車輾轉保生人,五 逐鬼奔如電,六甲驅邪走似雲,惟願 殷勤垂感應,須臾降福並留恩,竊以 筵開設,恭憑法力以加持,壇界森嚴,仰賴神功之 運,焚靈紫燒除諸故氣,財法箭蕩滌 妖氛,仗玆法水悉清涼,灑此壇筵令 潔淨,教有淨穢。。。一缽清涼水, 灑諸塵垢,天王來護持,湛然常清淨,唵北帝吒天。。。
  đại thánh a kì ni thiên tử hoàng hoàng tuệ diễm hỏa linh thần, hách hách uy quang đại thánh quân, hổ mã phi đằng tồi ác quỷ, long xa triển chuyển bảo sanh nhân, ngũ lôi trục quỷ bôn như điện, lục giáp khu tà tẩu tợ vân, duy nguyện ân cần thùy cảm ứng, tu du giáng phúc tịnh lưu ân, thiết dĩ nghi diên khai thiết, cung bằng pháp lực dĩ gia trì, đàn giới sâm nghiêm, ngưỡng lại thần công chi mặc vận, phần linh tử thiêu trừ chư cố khí, tài pháp tiễn đãng địch chúng yêu phân, trượng tư pháp thủy tất thanh lương, sái thử đàn diên lệnh khiết tịnh, giáo hữu tịnh uế… nhất bát thanh lương thủy, quán sái chư trần cấu, thiên vương lai hộ trì, trạm nhiên thường thanh tịnh, Án, bắc đế trá thiên…
  竊以祥湮馥郁,瑞氣氤氳,恭焚五分 真香,普召請司之聖眾,是日謹爇寶 ,遙膽供養,壇主阿耆尼天子,奉天 護世,承佛驅邪,若非威德之英靈, 得法筵之成就,今則金鈴振動,寶杵 旋,教有召請真言。。。以此鈴聲伸 召請。。。
  thiết dĩ tường yên phức uất, thụy khí nhân uân, cung phần ngũ phân chi chân hương, phổ triệu thỉnh ti chi thánh chúng, thị nhật cẩn nhiệt bảo hương, diêu đảm cúng dường, đàn chủ a kì ni thiên tử, phụng thiên hộ thế, thừa Phật khu tà, nhược phi uy đức chi anh linh, na đắc pháp diên chi thành tựu, kim tắc kim linh chấn động, bảo xử phiền toàn, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn… dĩ thử linh thinh thân triệu thỉnh …
  南無部部帝。。。上來召請。。。一 奉請,東方提頭賴吒天王將,南方毘 勒吒,西方毘樓博吒,北方毘沙門, 中央忉利大權司青赤白黑黃帝,位鎮 離兌坎中宮,持劍戟森森捉伏屍而除 氣,布旌旗凜凜摧鬼祟而滅妖精,築 立城羅張火網,
  nam mô bộ bộ đế… thượng lai triệu thỉnh… nhất tâm phụng thỉnh, đông phương đê đầu lại trá thiên vương tướng, nam phương bì lâu lặc trá, tây phương bì lâu bác trá, bắc phương bì sa môn, trung ương đao lợi đại quyền ti thanh xích bạch hắc hoàng đế, vị trấn chấn li đoái khảm trung cung, trì kiếm kích sâm sâm tróc phục thi nhi trừ cố khí, bố tinh kì lẫm lẫm tồi quỷ túy nhi diệt yêu tinh, trúc lập thành la trương hỏa võng,
  惟願不違所請降赴法壇。。。請五方 改,上來召請,既沐光臨,眾等虔誠 同伸啟請,仰啟提頭天王將,青衣寶 甲大威神,三光腌映揚戈戟,八卦揮 發火輪,跨虎奔騰 摧鬼眾,乘龍變化滅魔群,惟願天將 殷勤,受此一心今啟請,仰啟勒吒天 將,赤衣金甲大威神火部三千摧鬼眾 ,風兵四百辟魔群,跨海移山驚天地 騰雲駕霧滅 邪神,
  duy nguyện bất vi sở thỉnh giáng phó pháp đàn… thỉnh ngũ phương đồng cải, thượng lai triệu thỉnh, kí mộc quang lâm, chúng đẳng kiền thành, đồng thân khải thỉnh, ngưỡng khải đê đầu thiên vương tướng, thanh y bảo giáp đại uy thần, tam quang yêm ánh dương qua kích, bát quái huy trì phát hỏa luân, khóa hổ bôn đằng tồi quỷ chúng, thừa long biến hóa diệt ma quần, duy nguyện thiên tướng giáng ân cần, thọ thử nhất tâm kim khải thỉnh, ngưỡng khải lặc trá thiên vương tướng, xích y kim giáp đại uy thần hỏa bộ tam thiên tồi quỷ chúng, phong binh tứ bá tích ma quần, khóa hải di sơn kinh thiên địa, đằng vân giá vụ diệt tà thần,惟願天將降來臨,受此一心今啟請, 殷博吒天王將,白衣銀甲至靈神,轟 雷電揚風勢,凜凜旌旂發火輪,燒滅 妖魔消散雪,掃除凶惡化微塵,惟願 將降來臨,受此一心今啟請,仰啟毘 天王將,黑衣鐵甲大威神列宿虛危分 正氣,天尊金闕化真身,蕩滌凶邪消 泮,燒除妖怪化灰塵,
  duy nguyện thiên tướng giáng lai lâm, thọ thử nhất tâm kim khải thỉnh, ngưỡng ân bác trá thiên vương tướng, bạch y ngân giáp chí linh thần, oanh oanh lôi điện dương phong thế, lẫm lẫm tinh kì phát hỏa luân, thiêu diệt yêu ma tiêu tán tuyết, tảo trừ hung ác hóa vi trần, duy nguyện thiên tướng giáng lai lâm, thọ thử nhất tâm kim khải thỉnh, ngưỡng khải bì sa thiên vương tướng, hắc y thiết giáp đại uy thần liệt túc hư nguy phân chánh khí, thiên tôn kim khuyết hóa chân thân, đãng địch hung tà tiêu băng phán, thiêu trừ yêu quái hóa hôi trần,
  惟願天將降壇場,受此一心今啟請, 啟忉利天王將,黃衣金甲至尊神八方 虎奔如電,六甲騰跎走似雷去眾伏屍 飛雪散,除諸故氣化風塵,惟願天將 火壇,皈命一心今啟請大聖阿耆尼天 ,願降火壇證明功德,座前輒備淨供 菲儀,恭望
  duy nguyện thiên tướng giáng đàn tràng, thọ thử nhất tâm kim khải thỉnh, ngưỡng khải đao lợi thiên vương tướng, hoàng y kim giáp chí tôn thần bát phương trục hổ bôn như điện, lục giáp đằng đà tẩu tự lôi khứ chúng phục thi phi tuyết tán, trừ chư cố khí hóa phong trần, duy nguyện thiên tướng giáng hỏa đàn, quy mệnh nhất tâm kim khải thỉnh đại thánh a kì ni thiên tử, nguyện giáng hỏa đàn chứng minh công đức, tọa tiền triếp bị tịnh cung phi nghi, cung vọng
  聖慈俯垂納受眾等虔誠上香奉獻,縛 囉摩訶 菲儀 奉獻
  無量因緣。。。唵哦哦曩。。。三天 下,遍達開通,今有告文,合行宣示
  宣畢焚之念六字咒以下倣此。
  thánh từ phủ thùy nạp thọ chúng đẳng kiền thành thượng hương phụng hiến, phạ nhật la ma ha phỉ nghi phụng hiến vô lượng nhân duyên…Án, nga nga nẵng… tam thiên môn hạ, biến đạt khai thông, kim hữu cáo văn, hợp hành tuyên kì.
  Tuyên tất phần chi niệm lục tự chú dĩ hạ phỏng thử.
  敕射射東方,勦除木氣殃,邪精皆走 ,宅主壽延長,各唱千秋。。。法師 弓箭射壇,差如法
  白跎馬將,威鎮四方燒除鬼魅,殄滅 殃,家門康泰,人物榮昌,急如律令 次執射箭即下司,三天門下。。。宣 告念咒如前,
  sắc xạ xạ đông phương, tiễu trừ mộc khí ương, tà tinh giai tẩu tán, trạch chủ thọ duyên trường, các xướng thiên thu… pháp sư chấp cung tiến xạ đàn, sái như pháp
  bạch đà mã tướng, uy trấn tứ phương thiêu trừ quỷ mị, điễn diệt hung ương, gia môn khương thái, nhân vật vinh xương, cấp như luật lệnh, thứ chấp xạ tiến tức hạ ti, tam thiên môn hạ… tuyên cáo niệm chú như tiền
  敕射射南方,斷除火氣殃,凶精皆退 ,家門大吉昌,各唱千秋。。。差射 前,三天門下,遍達開通。。。宣告 如前,
  敕射射西方,辟除金氣殃,邪妖皆殄 ,宅主保康彊,各唱秋。。。差射如 ,三天門下,遍達開通,。。。宣告 如前,
  sắc xạ xạ nam phương, đoạn trừ hỏa khí ương, hung tinh giai thối tán, gia môn đại cát xương, các xướng thiên thu… sái xạ như tiền, tam thiên môn hạ, biến đạt khai thông… tuyên cáo như tiền, sắc xạ xạ tây phương, tích trừ kim khí ương, tà yêu giai điễn diệt, trạch chủ bảo khương cương, các xướng thu… sái xạ như tiền, tam thiên môn hạ, biến đạt khai thông… tuyên cáo như tiền.
  敕射射北方,驅除水氣殃,邪精皆走 ,宅主保平康,各唱千秋。。。差射 前,三天門下,遍達開通,。。。宣 告如前,
  敕射射中央,殄除土氣殃,邪魔皆退 ,宅主保康彊,各唱千秋。。。差射 前。
  sắc xạ xạ bắc phương, khu trừ thủy khí ương, tà tinh giai tẩu tán, trạch chủ bảo bình khang, các xướng thiên thu… sái xạ như tiền, tam thiên môn hạ, biến đạt khai thông… tuyên cáo như tiền, sắc xạ xạ trung ương, điễn trừ thổ khí ương, tà ma giai thối tán, trạch chủ bảo khương cương, các xướng thiên thu… sái xạ như tiền.
  唵縛日囉乞哩哽,
  唵縛日囉底瑟 吽
  唵縛日囉偉郎兮,結印
  伏以分開二氣,肇造兩儀,判清濁以 形,配陰陽而定位古皇治世,猶依巢 之居,軒帝化民,始架棟樑之制,信 主某,迺於某年月日,營建家堂廟祠 已落成,
  Án, phạ nhật la khất lí ngạnh
  Án, phạ nhật la để sắt hồng
  Án, phạ nhật la vĩ lang hề, kết ấn
  phục dĩ phân khai nhị khí, triệu tạo lưỡng nghi, phán thanh trược dĩ thành hình, phối âm dương nhi định vị cổ hoàng trì thế, do y sào huyệt chi cư, hiên đế hóa dân, thủy giá đống lương chi chế, tín chủ mỗ, nãi ư mỗ niên nguyệt nhật, doanh kiến gia đường miếu từ kim dĩ lạc thành,
  爰伸祈禱,竊慮方隅禁忌,故氣伏藏 欲除凶穢以贊消,密仗威靈之感格, 願五方天將,八卦地神,布威光而守 鎮方隅,運神力而護持壇界,驅除鬼 ,禁截妖氣,法侶虔誠,同聲唱和, 法師左手執八煞印,右手執燭書符火 壇,
  viên thân kì đảo, thiết lự phương ngung cấm kị, cố khí phục tàng, dục trừ hung uế dĩ tán tiêu, mật trượng uy linh chi cảm cách, phục nguyện ngũ phương thiên tướng, bát quái địa thần, bố uy quang nhi thủ trấn phương ngung, vận thần lực nhi hộ trì đàn giới, khu trừ quỷ mị, cấm tiệt yêu khí, pháp lữ kiền thành, đồng thanh xướng hòa, cáo pháp sư tả thủ chấp bát sát ấn, hữu thủ chấp chúc thư phù hỏa đàn,
  鬼押上執子剔午 唱云
  謹請東方青衣將。九夷大將軍。甲乙 之位。寅卯辰之神。疾速臨壇所,飛 發火輪。邪精收入獄,燒化作微塵, 唵嘛呢叭銘吽莎下。 以下同此
  謹請南方赤衣將
  謹請西方白衣將
  quỷ áp thượng chấp tử dịch ngọ xướng vân
  cẩn thỉnh đông phương thanh y tướng. cửu di đại tướng quân. giáp ất mộc chi vị. dần mão thìn chi thần. tật tốc lâm đàn sở, phi phong phát hỏa luân. tà tinh thu nhập ngục, thiêu hóa tác vi trần, Án, ma ni bá minh hồng sa ha, dĩ hạ đồng thử
  cẩn thỉnh nam phương xích y tướng
  cẩn thỉnh tây phương bạch y tướng
  八蠻六戎大將軍
  丙丁火之位
  庚辛金之位
  巳午未申酉戌之神 云云如前
  謹請北方黑衣將
  謹請中央黃衣將
  五狄三秦大將軍
  壬癸水之位
  戊己土之位
  亥子丑屬四季之神。
  bát man lục nhung đại tướng quân
  bính đinh hỏa chi vị
  canh tân kim chi vị
  tị ngọ vị thân dậu tuất chi thần vân vân như tiền
  cẩn thỉnh bắc phương hắc y tướng
  cẩn thỉnh trung ương hoàng y tướng
  ngũ địch tam tần đại tướng quân
  nhâm quý thủy chi vị
  mậu kỉ thổ chi vị
  hợi tí sửu thuộc tứ quý chi thần
  唵吽吽叭叭莎下。
  告法師遶壇發火執巳夬。 念咒三遍
  唵天火雷神,地火雷神,空火雷神, 騰星火,運轉雲,吾今發火,疾速殷 ,火光力士,火焰將軍,火車火綱, 火蓋火輪,根尋內外,勘問疏親,伏 故氣,土木妖氛,瘟蟥疫厲,時氣災 ,無由伏匿,不得因循,收來壇下,
  Án, hồng hồng bá bá sa ha. cáo pháp sư nhiễu đàn phát hỏa chấp tị quái. niệm chú tam biến
  Án, thiên hỏa lôi thần, địa hỏa lôi thần, không hỏa lôi thần, phi đằng tinh hỏa, vận chuyển vân, ngô kim phát hỏa, tật tốc ân cần, hỏa quang lực sĩ, hỏa diễm tướng quân, hỏa xa hỏa cương, hỏa cái hỏa luân, căn tầm nội ngoại, khám vấn sơ thân, phục thi cố khí, thổ mộc yêu phân, ôn hoàng dịch lệ, thời khí tai truân, vô do phục nặc, bất đắc nhân tuần, thu lai đàn hạ燒化微塵,急如律令,大聖普庵所敕 咒曰打釘打釘,木死人生,邪魔走散 鬼魅潛形,驅除土氣,斬滅木精,外 消橫禍,內集和平,家門康泰,人物 寧,急如律令,鎮符,咒曰
  thiêu hóa vi trần, cấp như luật lệnh, đại thánh phổ am sở sắc, chú viết đả đinh đả đinh, mộc tử nhân sanh, tà ma tẩu tán, quỷ mị tiềm hình, khu trừ thổ khí, trảm diệt mộc tinh, ngoại tiêu hoành họa, nội tập hòa bình, gia môn khương thái, nhân vật an ninh, cấp như luật lệnh, trấn phù, chú viết
  乾元享利貞,符法最英靈。
  邪神皆走散,正氣鎮門庭。
  急急如普庵律令。
  次執杵舞送壇掃家。
  掃舍掃舍舍主無災禍。
  掃家掃家家主壽榮華。
  各唱千秋萬萬歲。
  開解五神門,符印轉法輪,陰陽離隔 ,水火斷乾坤,家內平安泰,世世永 存,急急如律令,消災解厄天尊。
  上來送火壇事畢功德無限良因稽首和 三尊聖眾
  安鎮火壇科完

  kiền nguyên hưởng lợi trinh, phù pháp tối anh linh.
  tà thần giai tẩu tán, chánh khí trấn môn đình.
  cấp cấp như phổ am luật lệnh.
  thứ chấp xử vũ tống đàn tảo gia.
  tảo xá tảo xá xá chủ vô tai họa.
  tảo gia tảo gia gia chủ thọ vinh hoa.
  các xướng thiên thu vạn vạn tuế.
  khai giải ngũ thần môn, phù ấn chuyển pháp luân, âm dương li cách biệt, thủy hỏa đoạn càn khôn, gia nội bình an thái, thế thế vĩnh trường tồn, cấp cấp như luật lệnh, tiêu tai giải ách thiên tôn.
  thượng lai tống hỏa đàn sự tất công đức vô hạn lương nhân, khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng
  An trấn hỏa đàn khoa hoàn
  Last edited by xaquebg; 02-06-2011 at 01:56 PM.
  Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc
  Thập niên chi kế mạc như thụ mộc
  Chung thân chi kế mạc như thụ nhân
  Nhất thu nhất hoạch giả, cốc dã
  Nhất thu thập hoạch giả, mộc dã
  Nhất thu bách hoạch giả, nhân dã

 3. #3
  Ngày tham gia
  Feb 2011
  Bài viết
  33

  Mặc định Trả lời: Phần sài khánh trạch khoa

  CỬU NGƯU SÁT THỔ KHOA 九牛煞土科
  香奉獻供養土地九牛神六甲六丁諸大 。

  五方五帝等神君,信主虔將祈懇請, 柴煞土蕩妖氛,家宅永千春,竊以鼎 棟宇,慮猶故氣之伏藏,啟設壇儀, 恐冒凡塵之濁垢,故憑法水,遍灑壇 ,淨穢真言謹當諷誦,一鉢清涼水。 。唵北帝吒天。。。
  hương phụng hiến cúng dường thổ địa cửu ngưu thần lục giáp lục đinh chư đại tướng. ngũ phương ngũ đế đẳng thần quân, tín chủ kiền tương kì khẩn thỉnh, phần sài sát thổ đãng yêu phân, gia trạch vĩnh thiên xuân, thiết dĩ đỉnh tân đống vũ, lự do cố khí chi phục tàng, khải thiết đàn nghi, khủng mạo phàm trần chi trược cấu, cố bằng pháp thủy, biến sái đàn tràng, tịnh uế chân ngôn cẩn đương phúng tụng, nhất bát thanh lương thủy …
  Án, bắc đế trá thiên …
  竊以祥煙繚繞,騰騰五分爇金瀘,瑞 氤氳,靄靄百 和燃寶鴨,欲迓萬靈之聖眾,須憑一 之虔誠,謹爇名香,遙膽叩禱,斯辰 貫主某宅,竊念營修土木,構作家堂 ,欲除凶孽之潛消,爰設壇筵而禳解 由是今月日 虔請禪流就于家處,修設三界祈安保 延壽法壇,一筵而散,遵行科範,宣 儀文,望賜威光,俯臨法席,教有召 請真言,謹當諷誦,以此鈴聲。。。
  thiết dĩ tường yên liễu nhiễu, đằng đằng ngũ phân nhiệt kim lô, thụy khí nhân uân, ái ái bách hòa nhiên bảo áp, dục nhạ vạn linh chi thánh chúng, tu bằng nhất niệm chi kiền thành, cẩn nhiệt danh hương, diêu đảm khấu đảo, tư thần nhập quán chủ mỗ trạch, thiết niệm doanh tu thổ mộc, cấu tác gia đường, dục trừ hung nghiệt chi tiềm tiêu, viên thiết đàn diên nhi nhương giải, do thị kim nguyệt nhật kiền thỉnh thiền lưu tựu vu gia xứ, tu thiết tam giới kì an bảo trạch duyên thọ pháp đàn, nhất diên nhi tán, tuân hành khoa phạm, tuyên diễn nghi văn, vọng tứ uy quang, phủ lâm pháp tịch, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn, cẩn đương phúng tụng, dĩ thử linh thinh….
  南無部部。。。上來召請。。。一心 請,威承一氣,監察五方,東方歲星 君,南方熒惑星君,西方金德星君, 北方 紫微星君,中央三台華蓋星君,惟願 方安鎮,八卦匡扶,降。。。一心奉 ,匡扶疆界,擁護方隅,東方青龍安 宅神君,南方朱雀安宅神君,西方白 安宅神君, 北方玄武安宅神君,
  nam vô bộ bộ… thượng lai triệu thỉnh… nhất tâm phụng thỉnh, uy thừa nhất khí, giám sát ngũ phương, đông phương tuế tinh tinh quân, nam phương huỳnh hoặc tinh quân, tây phương kim đức tinh quân, bắc phương tử vi tinh quân, trung ương tam đài hoa cái tinh quân, duy nguyện ngũ phương an trấn, bát quái khuông phù, giáng… nhất tâm phụng thỉnh, khuông phù cương giới, ủng hộ phương ngung, đông phương thanh long an trạch thần quân, nam phương chu tước an trạch thần quân, tây phương bạch hổ an trạch thần quân, bắc phương huyền vũ an trạch thần quân
  東南方騰蛇安宅神君,西南方勾陣安 神君,西北方飛廉安宅神君,東北方 殺安宅神君,中央正氣安宅神君,五 方靈神九牛部眾,惟願屏除邪氣,殄 凶殃,降赴。。。
  一心奉請,當方土主,住宅龍神,五 土公,土隅眷屬,門丞戶尉司命竈君 西值功曹,諸司部眾,惟願去除凶惡 ,錫集禎祥,降。。。上來召請既沐 。。神德從空來。。。

  đông nam phương đằng xà an trạch thần quân, tây nam phương câu trận an trạch thần quân, tây bắc phương phi liêm an trạch thần quân, đông bắc phương đại sát an trạch thần quân, trung ương chánh khí an trạch thần quân, ngũ phương linh thần cửu ngưu bộ chúng, duy nguyện bình trừ tà khí, điễn diệt hung ương, giáng phó… nhất tâm phụng thỉnh, đương phương thổ chủ, trụ trạch long thần, ngũ phương thổ công, thổ ngung quyến thuộc, môn thừa hộ úy ti mệnh táo quân, tây trị công tào, chư ti bộ chúng, duy nguyện khứ trừ hung ác, tích tập trinh tường, giáng… thượng lai triệu thỉnh kí mộc… thần đức tòng không lai…唵迦麼欏莎下,安坐真言,宣揚已竟 今信主虔具菲儀,用伸奉獻,縛日囉 訶心奉獻,無量因緣一切供。。。唵 哦哦曩。。。上來獻供並已周圓廣開 喜之心,共展威靈之力,摧邪輔正, 鬼除精,俾信主咸霑大造之府,共沐 洪恩之錫,今有檄文,謹當宣讀,宣 焚之差。。。
  Án, già ma la sa ha, an tọa chân ngôn, tuyên dương dĩ cánh dĩ kim tín chủ kiền cụ phỉ nghi, dụng thân phụng hiến, phạ nhật la ma ha tâm phụng hiến, vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng… Án, nga nga nẵng…. thượng lai hiến cúng tịnh dĩ chu viên quảng khai hoan hỉ chi tâm, cộng triển uy linh chi lực, tồi tà phụ chánh, diệt quỷ trừ tinh, tỉ tín chủ hàm triêm đại tạo chi phủ, cộng mộc hồng ân chi tích, kim hữu hịch văn, cẩn đương tuyên độc, tuyên tất phần chi sái…三司將吏,四直官符,隨吾差使,頃 須臾,雷霆督押,霹靂馳驅,火輪部 ,鬼怪邪徒,收來壇下,押赴酆都, 急如律令。敕仰差東方青帝,青面大 軍,騎青馬把青旗,持青弓乘空速降 排兵布陣。
  tam ti tương lại, tứ trực quan phù, tùy ngô sai sử, khoảnh khắc tu du, lôi đình đốc áp, phích lịch trì khu, hỏa luân bộ chúng, quỷ quái tà đồ, thu lai đàn hạ, áp phó phong đô, cấp như luật lệnh…
  sắc ngưỡng sái đông phương thanh đế, thanh diện đại tướng quân, kị thanh mã bả thanh kì, trì thanh cung thừa không tốc giáng, bài binh bố trận.

  押鎮東方,威揚速速,唵射煞邪精速 莎下,天猷天猷,猛烈威符,急捉急 ,速打速收,伏屍故氣,絕嗣凶徒, 邪魔斬滅,妖怪潛誅,押監刑獄,陷 幽囹,毋違時刻,報應須臾,急如律 ,敕仰差西方白帝白面大將,但改如 前。。。
  áp trấn đông phương, uy dương tốc tốc, Án, xạ sát tà tinh tốc nễ sa ha, thiên du thiên du, mãnh liệt uy phù, cấp tróc cấp phạt, tốc đả tốc thu, phục thi cố khí, tuyệt tự hung đồ, tà ma trảm diệt, yêu quái tiềm tru, áp giam hình ngục, hãm nhập u linh, vô vi thời khắc, báo ứng tu du, cấp như luật lệnh, sắc ngưỡng sái tây phương bạch đế bạch diện đại tướng, đãn cải như tiền…唵射煞邪精速你莎下,保德翊聖,勇 雄威,六丁輔弼,六甲扶持,雷轟電 ,火速星飛,持戈帶甲,執鼓揮旗, 驅除疫癘,殄滅伏屍,分明不爽,報 毋違,急如律令。
  Án, xạ sát tà tinh tốc nễ sa ha, bảo đức dực thánh, dũng mãnh hùng uy, lục đinh phụ bật, lục giáp phù trì, lôi oanh điện xiết, hỏa tốc tinh phi, trì qua đái giáp, chấp cổ huy kì, khu trừ dịch lệ, điễn diệt phục thi, phân minh bất sảng, báo ứng vô vi, cấp như luật lệnh.
  敕仰差北方黑帝黑面大將,但改如前 。。唵射煞邪精速你莎下,北極大聖 黑殺真君,五雷使者,六部威神,精 兵將吏,力士官軍,飛風報應,火速 勤,邪精等眾,妖怪魔羣,收來壇下 燒化為塵,急如律令。
  sắc ngưỡng sái bắc phương hắc đế hắc diện đại tướng, đãn cải như tiền… Án, xạ sát tà tinh tốc nễ sa ha, bắc cực đại thánh, hắc sát chân quân, ngũ lôi sứ giả, lục bộ uy thần, tinh binh tương lại, lực sĩ quan quân, phi phong báo ứng, hỏa tốc ân cần, tà tinh đẳng chúng, yêu quái ma quần, thu lai đàn hạ, thiêu hóa vi trần, cấp như luật lệnh
  敕仰差中央黃帝黃面大將,但改如前 。。
  唵射煞邪精速你莎下。玄壇上將,黑 威靈,虎神虎將,虎象虎兵,聞差速 ,隨咒卽行,驅除妖怪,勾捉邪精, 凶神走散,惡鬼潛形,。
  一依今下,不得久停,急如律令。
  上來禮九牛煞土事畢功德無限良因。 首和南三尊聖眾。
  禮煞土科完。
  sắc ngưỡng sái trung ương hoàng đế hoàng diện đại tướng, đãn cải như tiền…
  Án, xạ sát tà tinh tốc nễ sa ha. huyền đàn thượng tướng, hắc hổ uy linh, hổ thần hổ tướng, hổ tượng hổ binh, văn sai tốc chí, tùy chú tức hành, khu trừ yêu quái, câu tróc tà tinh, hung thần tẩu tán, ác quỷ tiềm hình.
  nhất y kim hạ, bất đắc cửu đình, cấp như luật lệnh.
  thượng lai lễ cửu ngưu sát thổ sự tất công đức vô hạn lương nhân.
  Khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng.
  Lễ sát thổ khoa hoàn

  Nhất niên chi kế mạc như thụ cốc
  Thập niên chi kế mạc như thụ mộc
  Chung thân chi kế mạc như thụ nhân
  Nhất thu nhất hoạch giả, cốc dã
  Nhất thu thập hoạch giả, mộc dã
  Nhất thu bách hoạch giả, nhân dã

 4. #4
  Ngày tham gia
  Nov 2010
  Địa điểm
  46 hàng Nón hà nội
  Bài viết
  4

  Mặc định Trả lời: Phần sài khánh trạch khoa

  cái này ở trên có rồi bạn ạ

+ Reply to Thread

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quyền viết bài

 • Bạn không thể tạo chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của bạn