Sám Thái thượng huyền thiên bắc cực [Lưu trữ] - TRANG CHỦ VẠN PHÁP THẦN THÔNG

PDA

View Full Version : Sám Thái thượng huyền thiên bắc cựcPháp Sư Huyền Trí
31-10-2008, 09:38 AM
thái thượng huyền thiên bắc cực pháp chủ đãng ma thiên tôn bảo sám


kê thủ huyền minh bắc cực thiên  hóa thân kim khuyết tượng nguy nhiên khổ hành tích thâm tam bách tái  thần công phổ độ vạn tư niên

túc để thường bàn li khảm khí  kiếm phong tấn tảo hắc thanh yên  tiêu trừ tai ách từ tâm trọng  hữu hộ trinh tu phúc chỉ toàn

ư kim đặc kiến trai minh tiếu  trữ vọng nghê tinh hàng pháp diên  giám thử tinh thành hương nhất lũ  hứa dong đại chúng lễ dao biên

đại thánh chân vũ linh ứng đại thiên tôn

    tịnh tâm thần chú

thái thượng thai tinh  ứng biến vô đình  khu tà phược mị  bảo mệnh hộ thân  trí tuệ minh tịnh  tâm thần an ninh  tam hồn vĩnh cửu  phách vô tang khuynh

    tịnh khẩu thần chú

đan chu khẩu thần  thổ uế trừ phân  thiệt thần chánh luân  thông mệnh dưỡng thần  la thiên xỉ thần  khước tà vệ chân  hầu thần hổ bí  khí thần dẫn tân

tâm thần đan nguyên  lệnh ngã thông chân  tư thần luyện dịch  đạo khí trường tồn

    tịnh thân thần chú

linh bảo thiên tôn  an úy thân hình  đệ tử hồn phách  ngũ tạng huyền minh  thanh long bạch hổ  đội trượng phân vân  chu tước huyền vũ  thị vệ ngã thân

    an thổ địa thần chú

nguyên thủy an trấn  phổ cáo vạn linh  nhạc độc chân quan  thổ địa chỉ linh  tả xã hữu tắc  bất đắc vọng kinh  hồi hướng chánh đạo  nội ngoại trừng thanh

các an phương vị  bị thủ đàn đình  thái thượng hữu mệnh  sưu bộ tà tinh  hộ pháp thần vương  bảo vệ tụng kinh  quy y đại đạo  nguyên hanh lợi trinh

đại thánh nguyên thủy an trấn đại thiên tôn

    tịnh thiên địa thần chú

thiên địa tự nhiên  uế khí phân tán  đỗng trung huyền hư  hoảng lãng thái nguyên  bát phương uy thần  sử ngã tự nhiên  linh bảo phù mệnh  phổ cáo cửu thiên

can la đáp na  đỗng cương thái huyền  trảm yêu phược tà  độ nhân vạn thiên  trung san thần chú  nguyên thủy ngọc văn  trì tụng nhất biến  khước bệnh diên niên

án hành ngũ nhạc  bát hải tri văn  ma vương thúc thủ  chân thánh vệ hiên  hung uế tiêu tán  đạo đức thành toàn

thường thanh thường tĩnh thiên tôn nhiếp ma bính uế đại thiên tôn

    kim quang thần chú

thiên địa huyền tông  vạn khí bổn căn  quảng tu ức kiếp  chứng ngô thần thông  tam giới nội ngoại  duy đạo độc tôn  thể hữu kim quang  phúc ánh ngô thân

thị chi bất kiến  thính chi bất văn  bao la thiên địa  dưỡng dục quần sanh  tụng trì vạn biến  thân hữu quang minh  tam giới thị vệ  ngũ đế ti nghênh

vạn thần triêu lễ  dịch sử lôi đình  quỷ yêu tang đảm  tinh quái vong hình  nội hữu phích lịch  lôi thần ẩn danh  đỗng tuệ giao triệt  ngũ khí đằng đằng

kim quang tốc hiện  phúc hộ chân nhân

    chúc hương thần chú

đạo do tâm hiệp  tâm giả hương truyền  hương nhiệt ngọc lô  tâm tồn đế tiền  chân linh hạ phán  tiên bái lâm hiên  thần kim quan cáo  kính đạt cửu thiên

phục dĩ  bắc cực diêu thiên  phủ giám trần phàm chi đảo  nam châu hạ thổ  mặc kì minh mạc chi thông  duy trai túc nhi bất du  ngân tư chiếu lâm nhi như tại  tích hữu

bắc cực pháp chủ đãng ma thiên tôn  ti du dịch ư cửu thiên  lực chủ trì hồ tam giới  hóa bất khả trắc  ưng thiên đại tương quân chi xưng  đạo bất khả khuy 

tấn ngọc hư sư tương chi hào  tả nhiếp khôi cương ư tả xá  hữu lâm liệt diệu ư hữu viên  danh vô lượng thọ tôn  đạo chứng hỗn nguyên giáo chủ  trấn thiên trợ thuận 

chiêu linh ứng ư thập phương  chánh liệt nhân từ  tích khang ninh ư vạn thế   nguy nguy mạc tịnh  hạo hạo mĩ cùng  bất thân sám tạ chi thành  khủng phụ

đào dong chi đức  ư kim cung đồng kiến tiếu  dục thượng đạt hồ huyền minh  hiệp chí phần tu  tiên biến khải phu liệt thánh  cẩn phần đạo đức chân hương  kiền thành

    thượng khải

ngọc thanh thánh cảnh đại la nguyên thủy thiên tôn  thượng thanh chân cảnh ngọc thần linh bảo thiên tôn

thái thanh tiên cảnh hỗn nguyên đạo đức thiên tôn  vạn thiên chí tôn kim khuyết ngọc hoàng thượng đế

thừa thiên hiệu pháp hậu thổ hoàng linh địa chỉ  dao thiên tử cực ma lợi phộc thiên đại đế

vạn lôi tông chủ câu trần thiên hoàng đại đế  vạn tinh giáo chủ tử vi bắc cực đại đế

nhật cung thiên tử uất nghi dương hi đế quân  nguyệt hoa thiên nữ thái tố kết 璘 hoàng quân

ngọc thanh chân vương nam cực trường sanh đại đế  thanh hoa đế chủ thái ất cứu khổ thiên tôn

chiêu hóa thần vương bảo chế kiếp vận thiên tôn  tầm thanh phó cảm thanh huyền cửu dương thượng đế

chân minh thượng thánh cửu thiên lôi tổ đại đế  cửu thiên khả hàn ti trượng nhân chân quân

cửu thiên thải phóng sử diệu hóa chân quân   lang tiêu thiên phủ thái ất đại thiên đế quân

tử tiêu thượng cảnh lục ba thiên chủ đế quân  thượng nguyên thiên quan diệu linh nguyên dương đại đế

trung nguyên địa quan đỗng linh thanh hư đại đế  hạ nguyên thủy quan kim linh đỗng âm đại đế

bắc đẩu tán hóa thất nguyên giải ách tinh quân  nam đẩu chủ sanh lục ti chú toán tinh quân

đông tây trung chánh tam đẩu tinh quân    ngọc đẩu tả hữu phụ bật tinh quân

tam thai hoa cái lãng chiếu tinh quân    kim mộc thủy hỏa thổ đức tinh quân

hỏa phủ phù tang đan lăng đại đế    tam khí hỏa quan đỗng dương đại đế

thái y chân vương mân thiên đại đế    đông nhạc thiên tề nhân nguyên thánh đế

cửu thiên khai hóa nguyên hoàng đại đế    tam giới phục ma hiệp thiên đại đế

thanh dương khải phái đông hoa đế quân    chánh dương tự phái cứu kiếp đế quân

hoa cái chưởng đạo phu hữu đế quân    nam tông diễn giáo lưu tổ đế quân

bắc tông quảng giáo vương tổ đế quân    nam tông ngũ tổ chư đại sư tôn

bắc tông thất tổ chư đại sư tôn    ngọc xu hữu tể hoành giáo chân quân

ngọc thần thiểu tể hoành tế chân quân    lục thập giáp tử vận chuyển tinh quân

thập nhị cung thần đối chiếu tinh quân    huyền đô thập nhất đại diệu tinh quân

nhị thập bát túc phân dã tinh quân    đương sanh bổn mệnh nguyên thần tinh quân

đồng thiên hà hán liệt diệu tinh quân    lưu niên thái tuế chí đức tinh quân

đương cảnh thành hoàng tự điển tôn thần    đông trù ti mệnh táo quân tôn thần

hương phường lí vực xã lệnh tôn thần    vân không quá vãng củ sát tôn thần

 tất trượng chân hương  phổ đồng cung dưỡng

    chí tâm triêu lễ

thái thượng vô cực đại đạo

tam thập lục bộ tôn kinh

huyền trung đại pháp tôn sư

    tán

ngưỡng triêu kim khuyết  tham lễ ngọc hư  nguy nguy pháp chủ bắc thần cư  uy vũ trấn thiên lư  chướng diệt ma khu  tam giới lại khuông phù

đại thánh chân vũ linh ứng đại thiên tôn

  huyền thiên thượng đế bảo cáo  chí tâm quy mệnh lễ

hỗn nguyên lục thiên  truyền pháp giáo chủ  tu chân ngộ đạo  tế độ quần mê  phổ vi chúng sanh  tiêu trừ tai chướng  bát thập nhị hóa  tam giới tổ sư

đại từ đại bi  cứu khổ cứu nan  tam nguyên đô tổng quản  cửu thiên du dịch sử  tả thiên cương bắc cực  hữu viên đại tương quân  trấn thiên trợ thuận 

chân vũ linh ứng  phúc đức diễn khánh nhân từ chánh liệt hiệp vận chân quân  trị thế phúc thần ngọc hư sư tương huyền thiên thượng đế  kim khuyết hóa thân đãng ma thiên tôn

thần đẳng kê thủ quy y  kiền thành đính lễ

thuyết kinh giáo chủ nguyên thủy thượng đế

ngọc thanh tổ mỗ tử hư nguyên quân

vạn thiên chí tôn ngọc hoàng thượng đế

ngọc hư sư tương huyền thiên thượng đế

tịnh nhạc quốc vương thánh phụ minh chân đại đế

thiện thắng hoàng hậu thánh mẫu quỳnh tiên thượng chân

huyền minh tán hóa thiên tào thánh chúng đẳng phục văn  vô hình vô danh triệu thủy  diệc kham thông kỉ  hữu nguyên hữu bổn thành chân  tố tự tiên thiên  miễn duy

huyền thiên thượng đế  thật nãi nguyên thủy phân chân  đương thượng hoàng thì  sơ hàng hào viết thái thủy chân nhân  chí trung hoàng thì  thứ hàng hào viết  thái phác chân nhân đãi hạ hoàng thì  tái hàng hào viết  thái tố chân nhân  thừa hư vô nhi lập cực  bổn mặc vận dĩ chu thiên  tả niếp thiên cương  hữu lâm khảm hộ  đối chiếu hồ li minh chi bính ngọ  ánh đái hồ chấn đoái chi đông tây  tá tư nhuận ư trung ương  ác quyền hành ư thủy phủ  bỉnh dĩ ngũ khí đức dĩ thủy vương  chí thánh chí từ  công túc dĩ siêu trần kiếp  duẫn thần duẫn vũ  lực túc dĩ trấn thiên xu  tượng phối nhật tinh  nguyên đồng hà hán  chiêu chiêu phi trứ đãng đãng nan danh  chúc tại nghĩ thần  chiêm ngưỡng hà cực  khuynh đảo đế tiền 

quy y tín lễ

    chí tâm triêu lễ

kim khuyết hóa thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

hỗn nguyên trạch thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

diễn pháp lịch thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

cần tu luyện thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

tuệ chứng cập thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

biến hóa diệu thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

cứu độ vạn thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

linh ứng hiển thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

ưu phong vinh thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

du dịch tổng thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

diệu tương quan thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

bảo kiếm diệu thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

tam nguyên đô thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

phù du biến thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

trợ thuận tán thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

diễn khánh phúc thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

nhân từ hiệp thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

tiêu tai huệ thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

trừ chướng tuệ thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

đãng ma đại thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

    tán

ngưỡng triêu kim khuyết  tham lễ ngọc hư  nguy nguy pháp chủ bắc thần cư  uy vũ trấn thiên lư  chướng diệt ma khu  tam giới lại khuông phù

đại thánh chân vũ linh ứng đại thiên tôn

    chí tâm quy mệnh lễ

hỗn nguyên lục thiên  truyền pháp giáo chủ  tu chân ngộ đạo  tế độ quần mê  phổ vi chúng sanh  tiêu trừ tai chướng  bát thập nhị hóa  tam giới tổ sư

đại từ đại bi  cứu khổ cứu nan  tam nguyên đô tổng quản  cửu thiên du dịch sử  tả thiên cương bắc cực  hữu viên đại tương quân  trấn thiên trợ thuận 

chân vũ linh ứng  phúc đức diễn khánh nhân từ chánh liệt hiệp vận chân quân  trị thế phúc thần ngọc hư sư tương huyền thiên thượng đế  kim khuyết hóa thân đãng ma thiên tôn

thần đẳng kê thủ quy y  kiền thành đính lễ

thuyết kinh giáo chủ nguyên thủy thượng đế

ngọc thanh tổ mỗ tử hư nguyên quân

vạn thiên chí tôn ngọc hoàng thượng đế

ngọc hư sư tương huyền thiên thượng đế

tịnh nhạc quốc vương thánh phụ minh chân đại đế

thiện thắng hoàng hậu thánh mẫu quỳnh tiên thượng chân

huyền minh tán hóa thiên tào thánh chúng

  thần đẳng phục văn  cầu đạo bất chân  nan vọng đăng chân  hữu nhật tích công bất mãn  cứu cánh nguyện mãn vô kì  miễn duy

huyền thiên thượng đế  sơ tham đại đạo  dĩ lịch đa niên  vị ấn chân truyền  ki diêu quyết thủ  lại đắc tử hư tổ mỗ hiện thân điểm hóa  tá giám ư thiết xử chi ma châm  hội tâm ư phỉ thạch chi mạc chuyển  li nhân tích nhi hàng cự hải tuân di huấn nhi đắc thần san  tuyển thắng trĩ thất thập nhị phong  kế trình ước tứ thập ngũ vạn  dực chẩn phối phân hồ tả hữu  tâm thần tiếp hiệp phu yên hà lợi vật lợi nhân  năng xả cập thân huyết nhục  cứu khổ cứu nan  biến trừ đại địa tai ương  san danh thái hòa  đỗng hào tử tiêu  nhất ứng thiên ư cực phong hiển định  nhất ứng thiên ư thái an hoàng nhai  tinh tu tứ thập nhị niên  tiêu dong phàm thể  nhiên đăng tứ thập cửu trản  thù báo thân ân  hành cực ư mạc khả gia  công tạo ư vô năng thắng  dĩ thị thần hoàn ngũ khí  quyền tổng cửu thiên  ưng vô đẳng phong  thành vô thượng đạo  nhân thiên biểu suất  đạo pháp tông sư  chúc tại nghĩ thần  khâm sùng hà cực  khuynh đảo đế tiền  quy y tín lễ

    chí tâm triêu lễ

kim khuyết hóa thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

hỗn nguyên trạch thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

diễn pháp lịch thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

cần tu luyện thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

tuệ chứng cập thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

biến hóa diệu thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

cứu độ vạn thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

linh ứng hiển thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

ưu phong vinh thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

du dịch tổng thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

diệu tương quan thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

bảo kiếm diệu thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

tam nguyên đô thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

phù du biến thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

trợ thuận tán thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

diễn khánh phúc thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

nhân từ hiệp thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

tiêu tai huệ thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

trừ chướng tuệ thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

đãng ma đại thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

    tán

ngưỡng triêu kim khuyết tham lễ ngọc hư  nguy nguy pháp chủ bắc thần cư  uy vũ trấn thiên lư  chướng diệt ma khu  tam giới lại khuông phù đại thánh chân vũ linh ứng đại thiên tôn

    chí tâm quy mệnh lễ

hỗn nguyên lục thiên  truyền pháp giáo chủ  tu chân ngộ đạo  tế độ quần mê  phổ vi chúng sanh  tiêu trừ tai chướng  bát thập nhị hóa  tam giới tổ sư

đại từ đại bi  cứu khổ cứu nan  tam nguyên đô tổng quản  cửu thiên du dịch sử  tả thiên cương bắc cực  hữu viên đại tương quân  trấn thiên trợ thuận  chân vũ linh ứng 

phúc đức diễn khánh nhân từ chánh liệt hiệp vận chân quân  trị thế phúc thần ngọc hư sư tương huyền thiên thượng đế  kim khuyết hóa thân đãng ma thiên tôn

  đẳng kê thủ quy y  kiền thành đính lễ

thuyết kinh giáo chủ nguyên thủy thượng đế

ngọc thanh tổ mỗ tử hư nguyên quân

vạn thiên chí tôn ngọc hoàng thượng đế

ngọc hư sư tương huyền thiên thượng đế

tịnh nhạc quốc vương thánh phụ minh chân đại đế

thiện thắng hoàng hậu thánh mẫu quỳnh tiên thượng chân

huyền minh tán hóa thiên tào thánh chúng

  thần đẳng phục văn  thánh thần chí đạo  hành viên tự khắc  triêu thiên tính mệnh  chân công pháp bị  nãi năng chứng vị  miễn duy

huyền thiên thượng đế  minh tâm khế đạo đức chi truyền  lũ hình khắc cốt  siêu chứng ấp  thanh vi chi khí  hấp khảm hư li  quỷ úy thần khâm  công thành đạo bị 

ư thị tứ hoàng tích mệnh  ngũ lão phụng nghênh  chiếu thăng cửu thiên  chức ti thải phóng  huyền bào ngọc đái  diệu nhật bỉnh tinh  tạo đạo thần phong  phi phát tiển túc  đan linh huyền linh  hào xưng thiên đại tương quân  hàng ma đãng ma  trật bái huyền thiên thượng đế  thương quy súc thủ ư tả cương  cự xà thính mệnh ư hữu viên  bát thập nhị hóa  bị vô cùng tam thập lục thiên  thiên xưng hữu chủ  công cao mạc đẳng  đức trọng nan du  chúc tại nghĩ thần  tụng dương hà cực  khuynh đảo đế tiền  quy y tín lễ

    chí tâm triêu lễ

kim khuyết hóa thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

hỗn nguyên trạch thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

diễn pháp lịch thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

cần tu luyện thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

tuệ chứng cập thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

biến hóa diệu thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

cứu độ vạn thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

linh ứng hiển thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

ưu phong vinh thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

du dịch tổng thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

diệu tương quan thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

bảo kiếm diệu thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

tam nguyên đô thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

phù du biến thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

trợ thuận tán thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

diễn khánh phúc thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

nhân từ hiệp thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

tiêu tai huệ thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

trừ chướng tuệ thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

đãng ma đại thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

    tán

ngưỡng triêu kim khuyết  tham lễ ngọc hư  nguy nguy pháp chủ bắc thần cư  uy vũ trấn thiên lư  chướng diệt ma khu  tam giới lại khuông phù đại thánh chân vũ linh ứng đại thiên tôn    

chí tâm quy mệnh lễ

hỗn nguyên lục thiên  truyền pháp giáo chủ  tu chân ngộ đạo  tế độ quần mê  phổ vi chúng sanh  tiêu trừ tai chướng  bát thập nhị hóa  tam giới tổ sư

đại từ đại bi  cứu khổ cứu nan  tam nguyên đô tổng quản  cửu thiên du dịch sử  tả thiên cương bắc cực  hữu viên đại tương quân  trấn thiên trợ thuận  chân vũ linh ứng 

phúc đức diễn khánh nhân từ chánh liệt hiệp vận chân quân  trị thế phúc thần ngọc hư sư tương huyền thiên thượng đế  kim khuyết hóa thân đãng ma thiên tôn

thần đẳng kê thủ quy y  kiền thành đính lễ

thuyết kinh giáo chủ nguyên thủy thượng đế

ngọc thanh tổ mỗ tử hư nguyên quân

vạn thiên chí tôn ngọc hoàng thượng đế

ngọc hư sư tương huyền thiên thượng đế

tịnh nhạc quốc vương thánh phụ minh chân đại đế

thiện thắng hoàng hậu thánh mẫu quỳnh tiên thượng chân

huyền minh tán hóa thiên tào thánh chúng

  thần đẳng phục văn  đạo thông vô cực chi thần  nãi năng hợp đồng lập cực  hóa hiển vô phương chi diệu  thủy khắc nhân ứng tùy phương  miễn duy

huyền thiên thượng đế  hồng từ hải nguyện  dục siêu thoát phu quần sanh  phi dịch du tuần đại chiêu hồ quốc thổ  hiển thánh ư vũ đương san nội  chứng quả ư vô lượng thọ thiên  điễn diệt hung tà  trấn khôi cương nhi trợ thuận  tảo trừ tai chướng  phổ lợi trạch dĩ vũ công  hiệp vận dĩ khai xương  vận hóa thần dĩ hào phúc thần tĩnh ma giới chi đao binh  chửng huyết hồ chi trầm nịch  phù nguy giải nan  vô vật bất mộc tài bồi  bảo mệnh độ tai  hà phương bất mông cao trạch  tiêu chúng sanh chi tai chướng  tuân trị thế chi phúc thần  túng trích thập thượng hữu khuyết di tức xưng tụng dương  chung đa quải lậu  tích vị tằng hữu  tán mạc năng cùng chúc tại nghĩ thần  cảm đái hà cực  khuynh đảo đế tiền  quy y tín lễ

    chí tâm triêu lễ

kim khuyết hóa thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

hỗn nguyên trạch thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

diễn pháp lịch thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

cần tu luyện thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

tuệ chứng cập thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

biến hóa diệu thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

cứu độ vạn thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

linh ứng hiển thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

ưu phong vinh thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

du dịch tổng thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

diệu tương quan thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

bảo kiếm diệu thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

tam nguyên đô thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

phù du biến thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

trợ thuận tán thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

diễn khánh phúc thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

nhân từ hiệp thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

tiêu tai huệ thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

trừ chướng tuệ thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế 

đãng ma đại thân tôn ngọc hư huyền thiên thượng đế

    hồi hướng

phục niệm  thượng thiên chi tái  tuy vô xú nhi vô thanh  chiêu sự chi thành  ứng diệc lâm nhi diệc bảo  dĩ kim biến kê huyền đế chi công đức  kí tự di thiên cái địa  chánh tu phản vấn ngã thân chi quá cữu  thứ ki bí hậu trừng  tiền tai hữu do  chí nan hữu do  sanh trượng sám hối dĩ hi nguyên hựu  tường ư dĩ nghênh  phúc ư dĩ hàng  bằng kì đảo dĩ hoạch khang ninh  nội ma bất công  ngoại tà bất nhiễu  thường thanh minh kì chí khí  bảo thuần mật chi công  tu vĩnh xưng vô quá chi nhân  tùy ngộ hữu duyên chi hội  cửu huyền thất tổ tận siêu thăng  lục đạo tam đồ hàm mông cứu độ  hà thanh hải yến  hóa nhật quang thiên  phong bất minh điều  vũ bất phá khối  quân trượng chân vũ chi linh ứng  dĩ thành nhân vật chi hi điềm  tư đương trai tu viên mãn  triêu lễ chu toàn  lí hợp tống giá hồi quang  phàn viên thân chúc  viên giai đạo chúng  các bỉnh chân hương  kê thủ tái bái  nhi xưng tụng viết

lục thiên chi thượng  huyền minh chi cung  chúng sanh chi chủ  tam giáo chi tông  vô u bất sát  vô nguyện bất tòng  tiêu tai tế khổ  giải nan trừ hung

thăng thiên đạt địa  khu lôi bôn vân  du hành vũ trụ  tảo đãng yêu phân  mạc danh thạc đức  võng khánh hoành công  tích tà vệ chánh  đại nguyện hải hồng

hà sở vi thủy  vô sở vi chung  đại hĩ chí hĩ  vi diệu yên cùng ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn kim khuyết hóa thân thiên tôn

đàm ân bất khả tư nghị công đức

    thu tán

tam nguyên tổng quản  thải phóng đô ti  lục thiên đạo pháp lại duy trì công đức diệu nan tư  thiên địa hồng từ  vạn cổ đạo môn sư đại thánh linh ứng tích phúc đại thiên tôn