Kinh táo Quân [Lưu trữ] - TRANG CHỦ VẠN PHÁP THẦN THÔNG

PDA

View Full Version : Kinh táo QuânPháp Sư Huyền Trí
16-09-2008, 11:30 PM
hương tán

tường yên sơ khởi。 pháp giới nhân uân。 la thiên hải nhạc dị hương đằng。

đáo xử ải từ vân。 đạt tín thông thành。 vạn thánh giai hà lâm。

đại thánh hương vân phù cái thiên tôn。chúc hương thần chú

đạo do tâm học。 tâm giả hương truyền。 hương nhiệt ngọc lô。 tâm tồn đế tiền。

chân linh hạ phán。 tiên bái lâm hiên。 kim dân quan cáo。 kính đạt cửu thiên。tịnh khẩu thần chú

đan chu khẩu thần。 thổ uế trừ phân。 thiệt thần chánh luân。 thông mệnh dưỡng thần。

la thiên xỉ thần。 khước tà vệ chân。 hầu thần hổ phún。 khí thần dẫn tân。

tâm thần đan nguyên。 lệnh ngã thông chân。 tư thần luyện dịch。 đạo khí trường tồn。 cấp cấp như luật lệnh。tịnh tâm thần chú

thái thượng thai tâm。 ứng biến vô đình。 khu tà phược mị。 bảo mệnh hộ thân。

trí tuệ minh tịnh。 tâm thần an nịnh。 tam hồn vĩnh cửu。 phách vô tang khuynh。 cấp cấp như luật lệnh。tịnh thân thần chú

linh bảo thiên tôn。 an úy thân hình。 đệ tử hồn phách。 ngũ tạng huyền minh。

thanh long bạch hổ。 đội trượng phân vân。 chu tước huyền vũ。 thị vệ thân hình。 cấp cấp như luật lệnh。thổ địa thần chú

thử gian thổ địa。 thần chi tối linh。 thăng thiên đạt địa。 xuất u nhập minh。

vi ngô quan tấu。 bất đắc lưu đình。 hữu công chi nhật。 danh thư thượng thanh。 cấp cấp như luật lệnh。tịnh thiên địa thần chú

thiên địa tự nhiên。 uế khí tiêu tán。 đỗng trung huyền hư。 hoảng lãng thái nguyên。

bát phương uy thần。 sử ngô tự nhiên。 linh bảo phù mệnh。 phổ cáo cửu thiên。

can la đát la。 đỗng cương thái huyền。 trảm yêu phược tà。 sát quỷ vạn thiên。

trung san thần chú。 nguyên thủy ngọc văn。 trì tụng nhất biến。 khước quỷ diên niên。

án hành ngũ nhạc。 bát hải tri văn。 ma vương thúc thủ。 đãi vệ ngã hiên。

hung uế tiêu tán。 đạo khí trường tồn。 cấp cấp như luật lệnh。kim quang thần chú

thiên địa huyền tông。 vạn khí bổn căn。 nghiễm tu vạn kiếp。 chứng ngô thần thông。

tam giới nội ngoại。 duy đạo độc tôn。 đính hữu kim quang。 phúc ánh ngô thân。

thị chi bất kiến。 thính chi bất văn。 bao la thiên địa。 dưỡng dục quần sanh。

thụ trì vạn biến。 thân hữu quang minh。 tam giới thị vệ。 ngũ đế ti nghênh。

vạn thần triêu lễ。 dịch sử lôi đình。 quỷ yêu tang đảm。 tinh quái vong hình。

nội hữu phích lịch。 lôi thanh ẩn minh。 đỗng tuệ giao triệt。 ngũ khí đằng đằng。

kim quang tốc hiện。 phúc hộ chân nhân。 cấp cấp như ngọc hoàng quang hàng luật lệnh。ngũ tinh thần chú

ngũ tinh liệt chiếu。 hoán minh ngũ phương。 thủy tinh khước tai。 mộc đức trí xương。

huỳnh hoặc tiêu họa。 thái bạch tích binh。 trấn tinh tứ xử。 quốc gia lợi hanh。

danh khan ngọc giản。 tự lục đế phòng。 thừa tiêu tán cảnh。 phi đằng thái không。

xuất nhập minh vô。 du yến thập phương。 ngũ vân phù cái。 chiêu thần nhiếp phong。

dịch sử vạn linh。 thượng vệ tiên ông。khai kinh huyền uẩn chú

vân triện thái hư。 hạo kiếp chi sơ。 sạ hà sạ nhĩ。 hoặc trầm hoặc phù。 ngũ phương bồi hồi。

nhất trượng chi dư。 thiên chân hoàng nhân。 án bút nãi thư。 dĩ diễn đỗng chương。 thứ thư linh phù。

nguyên thủy hạ hàng。 chân văn đản phu。 chiêu chiêu kì hữu。 minh minh kì vô。

trầm a năng tự thuyên。 trần lao nịch khả phù。 u minh tương hữu lại。 do thị thăng tiên đô。ti mệnh táo quân bảo cáo

chí tâm quy mệnh lễ。

nhất gia chi chủ。 ngũ tự chi thần。 ti hầu thiệt ư bắc đẩu chi trung。

sát thiện ác ư đông trù chi nội。 tứ phúc xá tội。 di hung hóa cát。

an trấn âm dương。 bảo hữu gia đình。 hà tai bất diệt。 hà phúc bất tăng。

hữu cầu tất ứng。 vô cảm bất thông。 hỏa đức trạch dân lại dĩ sanh。

thượng điều ẩm thực phụng song thân。 hạ chử ung xan tư thọ mệnh。

đản thiên thế giới。 táo phủ chúng thần。 dục thù hộ hữu do vị năng。

phổ cụ hương đăng thân thốn kính。 kiền thành khẩn đảo。 hựu quá khiên truân。

đệ tử kê thủ tạ hồng ân。 nguyện bảo môn đình đa cát khánh。

đại bi đại nguyện。 đại thánh đại từ。 xích hoàng thượng phẩm。 tam khí hỏa quan。

đỗng dương đại đế。 nguyên hoàng định quốc。 nam đan kỉ thọ。 hộ trạch thiên tôn。

ngọc thanh phụ tương。 cửu thiên đông trù ti mệnh táo vương chân quân。hỗn độn vô cực nguyên thủy khai。 huyễn hóa tam thanh hạt tam giới。

bàn cổ đắc chỉ khai thiên địa。 càn khôn hiện minh tam quang tài。

cửu thiên táo quân ti sinh mệnh。 hữu dân hộ trạch ẩm thực hành。

tam nguyên chân hỏa thông tam giới。 nhất điểm pháp thủy cứu sanh linh。

nhất triệu tảo ngọ dạ thời khắc。 tại gia trù phòng đạo tất kinh。

táo đầu yên hỏa xuy sanh khí。 chân quân bảo hộ tái vệ dinh。

đắc pháp công cao diên tính mệnh。 đắc lệnh gia đình bảo an ninh。

lô trung thì thường khởi chân hỏa。 vạn bàn quang minh tự nhật thăng。

chân đạo bất viễn tự gia trạch。 thượng thiên liên mẫn tứ ân tình。

tam thiên đạo môn táo quân trú。 nhật dạ tam kính điểm minh đăng。

triêu tịch tam hiến cai triêu lễ。 nhất kính nhất hiến thị tu hành。

tử quang giáng thế khai trí tuệ。 ti mệnh chân quân hiện chân linh。

táo tiền bổn thị tính mệnh nguyên。 nhật dạ nỗ lực tại tảo thanh。

thiên trù biến hóa thực lương túc。 các dạng thái sắc khả diên sanh。

thế thượng vạn dân vật ô uế。 nhất trạch trù phòng trách phi khinh。

nhất điểm hỏa quang tính bổn liệt。 thập phương tà ma tị bất tiền。

thượng thiên phổ độ phùng thì vận。 hỏa trạch giáng đạo truyền chánh duyên。

nhân nhân thì thường chân đạo kính。 gia gia khắc khắc giáng thần minh。

tạp niệm tùy phong quy hỏa hóa。 trảm trừ tà tư diệt đoạn duyên。

chủng chủng phiền não hóa hôi lãnh。 nhất phiến đạo tâm thiết thạch kiên。

nhân cai thời thời hành thiện đức。 tài đắc tâm tính nhạc di nhiên。

thượng thiên cổ thời hữu lưu kệ。 trợ nhân tam thời kính quân tiền。

phù thế quân vương kính táo quân。 thiên tái cương thổ đắc an ninh。

phù thế thần nhân kính táo quân。 tứ thời long ân phi thân thượng。

phù thế nam sanh kính táo quân。 tiền trình quang minh nhật thăng thiên。

phù thế nữ sanh kính táo quân。 trù nghệ tinh tế gia an bình。

phù thế thương nhân kính táo quân。 hạng hạng sanh ý tiến vạn thiên。

phù thế công nhân kính táo quân。 nhất triêu tam xan giai phong doanh。

phù thế sĩ nhân kính táo quân。 học nghiệp thượng thăng trí tuệ hiện。

phù thế nông nhân kính táo quân。 nhất đông ngũ cốc tích như thiên。

phù thế hài nhi kính táo quân。 sanh sanh hoạt bát tính thanh liêm。

phù thế đạo nhân kính táo quân。 công tựu viên mãn chứng tam thiên。

thời thời táo quân cai đương kính。 thử chương kinh văn tụng nhất thiên。

chỉ yếu cần niệm tân nan thiểu。 tuân hành thiện niệm đắc chân tính。

hữu nan phát cầu đắc hồi ứng。 nhất nhân công đức bố đại thiên。

chí tâm triêu lễ táo quân công。 gia gia thì đại lập phúc điền。thu kinh tán

tụng kinh công đức。 bất khả tư nghị。 chư thiên chư địa chuyển linh cơ。

quốc vận thọ thiên tề。 đại đạo từ bi。 vạn hóa nhạc ung hi。an thổ địa thần chú

nguyên thủy an trấn。 phổ cáo vạn linh。 nhạc độc chân quan。 thổ địa kì linh。

tả xã hữu tắc。 bất đắc vọng kinh。 hồi hướng chánh đạo。 nội ngoại túc thanh。

các an phương vị。 bị thủ đàn đình。 thái thượng hữu mệnh。 sưu bộ tà tinh。

hộ pháp thần vương。 bảo vệ tụng kinh。 quy y đại đạo。 nguyên hanh lợi trinh。