Ngọc Hoàng Chân Kinh [Lưu trữ] - TRANG CHỦ VẠN PHÁP THẦN THÔNG

PDA

View Full Version : Ngọc Hoàng Chân KinhPháp Sư Huyền Trí
30-05-2008, 10:08 AM
NGỌC HOÀNG CHÂN KINH
nhân tâm bất cổ。 ác loại đa đa。 thế phong nhật thâu。 gian tà bỉ bỉ。 chư chân bất năng cứu chỉ。 liệt thánh bất năng vãn hồi。 ngã

ngọc hoàng đại thiên tôn。 từ tường tại bão。 trắc đát vi tâm。 hàng hạ kinh văn。 ban hành trần thế。 vô phi dục hoàn vũ phản phu thượng cổ thuần phác chi phong。 vật đạo

mạt thế kiêu li chi tục nhĩ。 vô như tích tệ nan chuyển。 trầm a mạc liệu。 kiến giả。 văn giả。 thục thị thụ trì tụng tập。 đắc giả。 hộ giả。 thục thị thật

lực phụng hành。 hu tụng tập phụng hành。 thả nan kì lữ。 an đắc nhất kính tín chi sĩ。 toản tu trọng khắc。 nhi truyền chi bất hủ tai。 kim quảng tỉnh bành tử quý

phong。 kính phụng thị kinh。 trì chi hữu nhật。 hựu phục phó tử lưu truyền。 sủy kì ý。 cái dục phổ thiên chi hạ。 cộng đồng thật lực phụng hành。 hàm viễn thiên tai。

nhi nghênh bách phúc dã。 lập tâm cố khổ。 dụng ý diệc chu。 ngã

ngọc hoàng thượng đế。 tại lăng tiêu bảo điện trung。 an đắc bất điểm đầu đạo thiện。 nhi tứ biển lộc ư vô cương tai。 kinh khắc thành hĩ。 chư tử đại khất tự ư dữ。

dữ nhân biện ngôn sổ ngữ ư kì thủ。 quang tự bính thân tam nguyệt chi vọng bồng lai lí thiết quải cung soạn

Pháp Sư Huyền Trí
30-05-2008, 10:11 AM
ngọc hoàng chân kinh tụng bổn

cử hương chú tiên hành tam quỵ cửu khấu hương。 hợp chưởng lập tuyên dĩ hạ lục chú。 mỗi chú nhất ấp。

lô nội phần bảo hương。 hương yên đạt thượng thương。 thượng thương thần thánh hàng。 hàng trạch tứ trinh tường。
tịnh khẩu chú

nhân ngôn tòng khẩu xuất。 xuất nạp tất đê phòng。 đề phòng vô vọng thổ。 thổ uế tụng kinh chương。

tịnh tâm chú nhân tâm vạn vật linh。 linh vi vạn vật thiên。 thiên thiện cải chư ác。 ác niệm hóa vi yên。

tịnh thân chú

nhân thân tại hồng trần。 hồng trần trọc khí huân。 khí huân tu mộc dục。 mộc dục đối cao chân。

thỉnh thổ địa chú

công tào thổ địa thần。 thần hồn tối hữu linh。 linh uy lai ủng hộ。 ủng hộ tụng hoàng kinh。

an quần chân chú

quần chân giai hạ hàng。 hạ hàng hiện kim thân。 kim thân lai bảo vệ。 bảo vệ tụng hoàng kinh。

khải từ

phục dĩ cung phần chân hương。 hương yên miểu miểu thông đế khuyết。 ngu giới thượng khấu。 khấu thỉnh nguy nguy chúng thánh hiền。 kim cứ ○○ tỉnh○○ phủ○○ huyền。 tín sĩ

○○ đẳng。 vi○○ sự kiền tâm phúng tụng

hoàng kinh。 hương hoa thỉnh。 hương hoa nghênh。 hương hoa thỉnh thánh giá lai lâm。 chí tâm quy mệnh lễ。 dĩ hạ các thánh hào。 quân gia thử cú。 hợp chưởng quỵ tuyên

đại la thiên đế。 thái cực thánh hoàng。 hóa dục quần sanh。 thống ngự vạn vật。 miểu miểu hoàng kim khuyết。 nguy nguy bạch ngọc kinh。 nhược thật nhược hư。 bất ngôn nhi mặc tuyên

đại hóa。 thị không thị sắc。 vô vi nhi dịch sử quần linh。 thì thừa lục long。 du hành bất tức。 khí phân tứ tượng。 oát toàn vô biên。 can kiện cao minh。 vạn

loại thiện ác tất kiến。 huyền phạm quảng đại。 nhất toán họa phúc lập phân。 thượng chưởng tam thập lục thiên。 tam thiên thế giới。 hạ ác thất thập nhị địa。 tứ đại bộ châu。

tiên thiên hậu thiên。 tịnh dục đại từ phụ。 cổ ngưỡng kim ngưỡng。 phổ tế tổng pháp tông。 nãi nhật nguyệt tinh thần chi quân。 vi thánh thần tiên phật chi chủ。 trạm tịch chân đạo

。 khôi mạc tôn nghiêm。 biến hóa vô cùng。 lũ truyền bảo kinh dĩ giác thế。 linh uy mạc trắc。 thường thi thần giáo dĩ lợi sanh。 hồng uy hồng từ。 vô cực vô thượng。

đại thánh đại nguyện。 đại tạo đại bi。 hoàng kim kim khuyết。 bạch ngọc ngọc kinh。

huyền khung cao thượng đế。 ngọc hoàng tích phúc xá tội đại thiên tôn。 thập nhị khấu thủ

cửu thiên ứng nguyên。 phong vân lôi vũ。 lôi thanh phổ hóa thiên tôn。 thử hạ mỗi thần cửu khấu thủ

can nguyên đỗng thiên。 tầm thanh phó cảm。 thái ất cứu khổ thiên tôn。

ngọc hư sư tương。 huyền thiên thượng đế。 chân vũ đãng ma thiên tôn。

thanh vi thiên cung。 hoàng kim khuyết nội。 nguyên thủy vạn pháp thiên tôn。

linh đàn thánh chủ。 kình thiên đính địa。 linh uy quảng pháp thiên tôn。

khổng thánh tiên sư。 văn tuyên thánh vương。 hưng nho thịnh thế thiên tôn。

tây phương phật tổ。 quảng độ thập phương。 từ bi giáo thế thiên tôn。

huyền khung đạo。 tổ đạo pháp di thâm。 thái thượng đạo đức thiên tôn。

đông nhạc thái san。 kiêm quản minh thần。 đông hoàng xá tội thiên tôn。 thử hạ mỗi thần lục khấu thủ。

văn xương ti lộc。 phụ nhân khai hóa。 tử đồng giải tội thiên tôn。

cái thiên cổ phật。 vô lượng độ nhân。 chiêu minh dực hán thiên tôn。

tử vi nguyên cực。 trung thiên tinh chủ。 bá ích tích phúc thiên tôn。

tam nguyên tam phẩm。 tam quan đại đế。 tứ phúc giải ách thiên tôn。

trung ương thiên cung。 đại phạm thiên vương。 thác tháp đại pháp thiên tôn。

vô thượng dao trì vương mẫu。 tiêu kiếp cứu thế。 đại từ thiên tôn。

thông minh đại tương。 liên hoa hóa thân。 bát tí đa pháp thiên tôn。 thử hạ mỗi thần tam khấu thủ。

đại từ đại bi。 cứu khổ cứu nan。 từ hàng phổ độ thiên tôn。

thiên hậu nguyên quân。 tiên thiên thánh mẫu。 tiêu tai giải tội thiên tôn。

tây phương già lam。 vi đà tôn giả。 thanh vi hộ pháp thiên tôn。

kim khuyết tuyển tiên。 phu hữu diễn chánh。 hưng hành diệu đạo thiên tôn。

nam đẩu lục ti tinh quân。

bắc đẩu thất viên tinh quân。

trượng thử tín hương tam chú。 phổ đồng cung dưỡng quần chân。

Pháp Sư Huyền Trí
30-05-2008, 10:23 AM
khai kinh kệ

hoàng thiên thượng đế khai phương tiện。 sử ích đa đoan cửu tự kiến。 kiến thử hoàng kinh tụng nhất biến。 thể khiên vưu giai đoạn niệm。 niệm niệm bất tuyệt tùy sở chiết kì。 sở kì

chủng chủng giai như nguyện。 nguyện dĩ thử kinh kiền trì tụng。 tụng độc phụng hành hưu yếm quyện。

giải tội tiêu khiên nhất phẩm

đạo ngôn

ngọc đế thiên tôn。 thiên bộ phóng đại quang minh。 quang minh chiếu chư thế giới。 thế giới trọc khí tằng tằng。 tằng tằng ác nghiệt thâm trọng。 thâm trọng như san nan vân。 nan vân

thử chư ác thế。 ác thế tao cập khổ tân。 khổ tân hoặc nhiễm tật bệnh。 tật bệnh triền hại kì thân。 kì thân hoặc ngộ tà túy。 tà túy nhiễu hại bất ninh。 bất ninh

bất tĩnh chư khổ。 chư khổ bất nhất phân phân。 phân phân quần lê đại chúng。 đại chúng tế thính hoàng kinh。 hoàng kinh truyền thuật hạ giới。 hạ giới giải tội khư ôn。 khư ôn

dương phúc khiển quỷ。 khiển quỷ tiêu khiên tần tần。 tần tần ác nghiệp đương cải。 cải ác tòng thiện phụng hành。 nhân sanh tại thế tội đa đoan。 ngọc hoàng cáo giới nhĩ nhất phiên。

hoặc thị tiền sanh tội nghiệt trọng。 cố nhĩ kim sanh tật bệnh triền。 hoặc thị thiểu niên hành ác sự。 trí sử trung niên họa vạn bàn。 tòng kim dĩ hậu tiên sám hối。 sám hối

tiền khiên thiên địa hoan。 phàm nhân sanh。 hiếu vi tiên。 hiếu năng dũ bệnh cách thương thiên。 sám hối sanh bình bất hiếu niệm。 niệm niệm thường tồn hiếu thuận yên。 năng tận hiếu。

sự chu toàn。 tự nhiên thanh cát phúc miên miên。 miên miên họa túy tòng kim giải。 giải tội tiêu khiên đệ nhất thiên。 đệ nhị kiện。 đệ huynh hòa。 đệ huynh bất hòa tội nghiệt

đa。 sám hối đệ huynh bất hòa sự。 sự sự hàm hanh đắc tự như。 như thử sám hối đệ tam kiện。 kiện kiện tai ách giai bất kiến。 đệ tứ hoàn tu mạc phạm dâm。

dâm ác thao thiên nộ quỷ thần。 dâm nghiệt canh bỉ sát nghiệt trọng。 trọng trọng quỷ túy tất triền thân。 hoặc tuyệt tự。 hoặc trừ linh。 tử tại âm ti thụ cực hình。 thụ cực

hình。 biến phi cầm。 vạn kiếp bất đắc chuyển nhân hình。 tòng kim sám hối dâm tự niệm。 sám hối dĩ hậu trừ ác danh。 nam tử thanh tâm hoàn quả dục。 nữ tử hiếu thuận

thủ tiết trinh。 ngọc đế tự nhiên bảo hữu nhĩ。 vạn bàn họa túy bất lai lâm。 mạc tham tửu。 mạc tham tài。 nhẫn khí thì thường kí tại hoài。 thảng hữu tham sân si ái

dục。 nhất thiết sám hối mạc bồi hồi。 tri lễ nghĩa。 trọng liêm sỉ。 các an sanh lí thủ quy củ。 vô tác gian xảo tang lương tâm。 gian xảo hại nhân chung hại kỉ。

thảng hữu khi thiên miệt lí niệm。 niệm niệm sám hối thiên hữu nhĩ。 kính thiên địa。 lễ thần minh。 thiết mạc oán thiên dữ vưu nhân。 a phong mạ vũ thị đại tội。 tham đố

tật lương tội phi khinh。 thì thì tỉnh sát tồn sám hối。 bách bệnh tiêu trừ phúc thọ tăng。 hành phương tiện。 tích âm công。 thì tồn thiện niệm cách thiên công。 thảng hữu tổn nhân

lợi kỉ niệm。 tòng kim sám hối nhạc vô cùng。 vạn bàn tội quá nan sổ thanh。 tổng yếu thì thường khẩu vấn tâm。 thảng nhược ư tâm hữu quý sự。 tư thì tức khắc tồn sám

hối。 hối tội tự nhiên vạn tội tiêu。 thử thị tiêu khiên chân diệu ngữ。 ngữ nhĩ thế nhân kiền tâm tụng。 tụng độc chí tâm quy mệnh lễ。

huyền khung cao thượng đế。 ngọc hoàng diệt tội tiêu khiên đại thiên tôn。 tam xưng cửu khấu ( bổn đoạn nghi khuyết sám hối chi đệ tam kiện)

thái ất chân nhân tán viết。

hoàng thiên thượng đế。 trứ thử hoàng kinh。 tiêu khiên giải tội。 tích phiến tần tần。 nhân năng tuân thủ。 quỷ kính thần khâm。 tụng phạp nhất biến。 an nhạc hàm hanh。 nhữ đẳng

đại chúng。 tâm mộ thân hành。 cửu cửu bất đãi。 danh liệt tiên chân。

Pháp Sư Huyền Trí
30-05-2008, 10:26 AM
diên thọ tích phúc nhị phẩm

tọa lăng tiêu。 tuệ nhãn quan khán đại chúng môn。 đại chúng môn。 phúc bạc mệnh đoản vi hà nhân。 vi hà nhân。 ngọc đế phân phẫu dữ nhĩ thính。 dữ nhĩ thính。 kiền tâm

trì tụng thử hoàng kinh。 thử hoàng kinh。 diên thọ tích phúc độ chúng sanh。 độ chúng sanh。 chuyên tâm trì tụng liệt tiên chân。 liệt tiên chân。 tiêu diêu khoái nhạc hưởng trường xuân。

hưởng trường xuân。 phụng hành tuân thủ mạc nghi tâm。 nhân sanh tại thế gian。 hành thiện tối vi tiên。 thọ yêu cùng thông giai hữu định。 chuyên tâm hành thiện khả hồi thiên。 thiên tối

hỉ hành thiện nhân。 hành thiện chi phương tại ư thành。 thành tâm hiếu thân như đại thuấn。 thượng thiên tự dữ nhĩ diên linh。 thành tâm thành ý kính thương thiên。 thương thiên hữu nhĩ hưởng

khang niên。 thành tâm hòa mục huynh hòa đệ。 hòa khí doanh đình trù toán diên。 thành năng thanh tâm kiêm quả dục。 ngọc hoàng dữ nhĩ thiêm thọ nguyên。 thành năng kính tích thánh hiền tự

。 tích tự thiên vạn thọ tự miên。 thành năng nhẫn khẩu toàn vật mệnh。 thọ khảo khang ninh tử tôn hiền。 hiền nhân ngữ。 ngữ vạn thiên。 thiên ngôn cáo giới dĩ tại tiên。 tiên

thánh sanh kì kiêm sóc vọng。 hối nạp phu thê mạc cộng miên。 hữu bát tiết。 dữ phong lôi。 kính cẩn độc túc mạc hồ vi。 dưỡng tính thủ thân mạc vọng tác。 diên thọ chi

phương tại thử toàn。 phúc khả chiết。 diệc khả tích。 tích phúc chi phương nghi miễn lực。 nghi miễn lực。 tích âm công。 âm công cao đại phúc vô cùng。 vô cùng phúc lộc duyên

hà đắc。 đế thích hoàng kinh nhĩ tự mặc。 phúc bất tại tài đa。 tài đa bất thị phúc。 phúc tại tử tôn hiền。 tử tôn hiền thị phúc。 hành phương tiện。 thượng thương tứ

nhĩ phúc vô hạn。 tích âm công。 thượng thiên tứ nhĩ phúc vô cùng。 cải khắc bộ。 phúc lộc thao thao vô hạn nhạc。 giáo tử tôn。 tử tôn hiền lương vạn bội kim。 yếu

nhẫn khí。 nhẫn đắc khí lai vạn bội lợi。 tích ngũ cốc。 thượng thương tự nhiên thiêm y lộc。 tri cần kiệm。 cần kiệm chi nhân thiên cố quyến。 chiết phúc chi phương tại thử toàn

。 chiết phúc chi điều nghi cẩn giới。 phàm xử thế。 hảo xa hoa。 ám địa chiết phúc tội vô nhai。 đại tiểu đẩu。 bàn toán nhân。 tử tôn bại sản loạn hồ hành。 hữu

ngũ cốc。 bất ái tích。 định nhiên thiểu y hựu khuyết thực。 phàm bách sự。 chiêm tiện nghi。 chung cửu cật khuy họa huyền mi。 chiết phúc chi thụy nghi sám hối。 tích phúc chi

phương miễn lực vi。 vi nhân tại thế năng y thử。 thử thị diên niên dương phúc kinh。 kinh công trạm tịch nghi tuân thủ。 tuân thủ bách thiện bách phúc lâm。 tuân thủ thiên thiện thiên

tường tập。 tuân hành vạn thiện liệt tiên chân。 kiền tâm trì tụng thử kinh giả。 kê thủ chí tâm quy mệnh lễ。

huyền khung cao thượng đế。 ngọc hoàng diên thọ tích phúc đại thiên tôn。 tam xưng cửu khấu

từ hàng chân nhân tán viết

huyền khung thượng đế phát từ bi。 diên thọ tích phúc ý thâm vi。 thảng nhược thế nhân năng bội phục。 tai tiêu bệnh giảm tại ư tư。 tụng chi nhất biến thiên tường tập。 kiên trì

bách biến thọ tề mi。 tiêu diêu khoái nhạc thăng thiên giới。 kiền thành trì tụng cẩn quy y。hàng thần trục quỷ tam phẩm

ngọc hoàng đại thiên tôn。 lược tiết thử hoàng kinh。 phần hương cao tụng niệm。 quần chân tức hàng lâm。 chí tâm quy mệnh lễ。 cửu khấu chúng quần chân。

thanh vi thiên cung khổng thánh nhân。 tụng kinh hữu thỉnh hàng lai lâm。 nhất thiết bất nhân tịnh bất tín。 vô lễ vô nghĩa chư tội danh。 đãn năng tụng kinh tồn sám hối。 đại tứ

linh uy xá tội hình。

tây phương phật tổ tăng thánh nhân。 từ bi phổ cứu thập phương nhân。 nhất thiết tham sân si ái dục。 phi kính tam bảo chư tội hình。 đãn năng sám hối tụng thử kinh。 đại phát

từ bi ủng hộ chân。

thanh vi nguyên thủy đại thiên tôn。 tiên pháp vô cùng độ chúng sanh。 chúng sanh sám hối trì kinh giả。 đại tứ linh uy độ thượng thăng。

tam thanh ứng hóa lí lão quân。 đạo pháp di thâm hộ thương sanh。 thương sanh xí hối tụng kinh giả。 đại tứ linh uy vệ kì thân。

âm tào đông nhạc đại thiên tôn。 chưởng quản âm ti ngũ ngục hình。 như hữu sám hối trì kinh giả。 diệt tội tiêu khiên vệ kì hồn。

thanh vi quảng pháp đại thiên tôn。 pháp lực vô biên hữu lê dân。 lê dân sám hối tụng hoàng kinh。 thiên cung tiên tịch chú tiên danh。

văn xương hiển hóa đại thiên tôn。 bảo hộ quần lê tụng hoàng kinh。

chiêu minh dực hán quan đế quân。 ủng hộ quần lê tụng hoàng kinh。

nhĩ chư mạt thế phàm nhân。 cập vị lai nhất thiết chúng sanh。 đãn năng tồn tâm sám hối。 phần hương trì tụng thử kinh。 đế khiển phi thiên đại thần。 thanh vi tứ đại thiên quân

。 hộ pháp vi đà tôn giả。 tịnh cập ức vạn tiên chân。 thiên binh thiên tương hộ trạch。 lục đinh lục giáp hộ thân。 đãn tu thân hành tâm mộ。 vô đồ khẩu tụng vân vân

。 canh hữu thiện nam tín nữ。 hoặc tao tật bệnh triền thân。 đãn năng trì tụng giải thuyết。 tự hữu cứu nan quan âm。 tịnh cập minh y thánh chủ。 thái ất cứu khổ chân nhân

。 bảo hộ thân vô tật bệnh。 tiêu tai thoát nan thanh bình。 hoặc tao quỷ túy triền hại。 hoặc tao mãnh thú thì ôn。 đãn năng sám hối trì tụng。 đế khiển hộ pháp chân quân

。 vạn pháp chân quân。 đại pháp chân quân。 đa pháp chân quân。 quảng pháp chân quân。 vệ pháp chân quân。 phụ pháp chân quân。 tá pháp chân quân。 tịnh cập huyền thiên thượng đế

。 đãng ma thiên tôn。 tứ đại nguyên suất。 thập đại thiên quân。 khư trừ tà túy。 diệt tích vong hình。 họa hoạn tiêu diệt。 đạo khí thường tồn。 hựu hoặc hữu nhân。 hoặc

ngộ quân trận。 hoặc ngộ oan gia。 đãn năng sám hối。 tồn niệm thử kinh。 tự hữu tam quan đại đế。 giải ách thiên tôn。 thần tiên binh mã。 kim tinh mãnh thú。 vô

ưởng sổ chúng。 hoàng cân lực sĩ。 ủng hộ kì thân。 hựu hữu mạt thế phàm nhân。 tao trị kiếp vận。 đạo tặc thủy hỏa。 đãn năng sám hối。 trì tụng thử kinh。 tự

hữu tứ đại thiên vương。 bát đại kim cương。 thường lai ủng hộ。 hỏa tổ duy trì。 long thân bảo hữu。 tôn kinh công đức。 bất khả tận sổ。 quần chân bất khả câu thuật

。 nhĩ đẳng đại chúng nhân dân。 chuyên tâm trì tụng tuân hành。 tuân hành cửu cửu bất đãi。 tự nhiên tiên tịch chú danh。 thiết mạc nghi tín tương bán。 khẩu tụng tâm vi bất tuân

。 như hữu vọng hành để hủy。 định nhiên trảm thủ phân hình。 phạt biến côn trùng thảo mộc。 tử tôn mịch một trừ căn。 ngọc đế truyền thử kinh。 lao lực hựu lao tâm。 nhĩ

đẳng quần lê bối。 kiền tâm đối thánh chân。 chí tâm quy mệnh lễ

huyền khung cao thượng đế。 ngọc hoàng hàng thần khu quỷ đại thiên tôn。 tam xưng cửu khấu

Pháp Sư Huyền Trí
30-05-2008, 10:28 AM
huyền thiên thượng đế tán viết

hoàng kinh công đức vô cùng。 quần chân phổ hàng thương khung。 nhất thiết yêu ma củng thủ。 chư bàn quỷ túy tiềm tung。 vạn đạo tường quang phổ chiếu。 thiên tằng ác nghiệt giai không。

tại tại tinh thần thư thái。 thì thì độ lượng tòng dong。 danh liệt tiên ban tiên tịch。 hồn quy thiên phủ thiên cung。 thất tổ hàm đăng cực nhạc。 cửu huyền tận xuất minh trung。

vụ yếu chuyên tâm trì tụng。 vô vi hủy báng sơ thung。 đại chúng ban hành vật hốt。 tự nhiên đắc hưởng niên phong。

thu kinh kệ

ngọc hoàng hựu tội đại thiên tôn。 từ ưu nhất thiết chư chúng sanh。 nguyện dĩ thử kinh công đức nghĩa。 ân cần giải thuyết độ mê tân。 tụng kinh dĩ tất。 kê thủ lễ tạ。

vô cực thánh chúng thiên tôn。 tam xưng cửu khấu tiếp tụng。 hương hoa thỉnh。 hương hoa tống。 hương hoa tống。 thánh thượng thiên cung。 chí thử hoàn kinh。 cửu khấu thủ tống thần。

ngọc hoàng chân kinh chung