Thỉnh phật giản khoa [Lưu trữ] - TRANG CHỦ VẠN PHÁP THẦN THÔNG

PDA

View Full Version : Thỉnh phật giản khoaPháp sư Huyền Trí
02-01-2013, 11:15 PM
http://img201.imageshack.us/img201/4456/tp1b.jpg

http://img338.imageshack.us/img338/2401/tp2ba.jpg

http://img163.imageshack.us/img163/3074/tp3z.jpg

Pháp sư Huyền Trí
03-01-2013, 10:48 AM
http://img211.imageshack.us/img211/7200/tp4g.jpg

Pháp sư Huyền Trí
03-01-2013, 10:51 AM
http://img832.imageshack.us/img832/2862/tp5c.jpg

Pháp sư Huyền Trí
03-01-2013, 10:54 AM
http://img248.imageshack.us/img248/5435/tp6b.jpg http://img600.imageshack.us/img600/4654/tp7z.jpg http://img715.imageshack.us/img715/7315/tp8w.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:03 PM
http://img820.imageshack.us/img820/2964/tp9p.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:03 PM
http://img213.imageshack.us/img213/8782/tp10.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:04 PM
http://img21.imageshack.us/img21/5089/tp11f.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:05 PM
http://img855.imageshack.us/img855/9136/tp12.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:06 PM
http://img62.imageshack.us/img62/8303/tp13j.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:07 PM
http://img593.imageshack.us/img593/6199/tp14g.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:08 PM
http://img841.imageshack.us/img841/295/tp15.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:08 PM
http://img201.imageshack.us/img201/9901/tp16.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:09 PM
http://img21.imageshack.us/img21/7098/tp17.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:10 PM
http://img69.imageshack.us/img69/7825/tp18.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:11 PM
http://img228.imageshack.us/img228/2825/tp19.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:12 PM
http://img266.imageshack.us/img266/2535/tp20.jpg

Pháp sư Huyền Trí
04-01-2013, 01:15 PM
II. Phiên âm: Lô hương sạ nhiệt. Pháp giới mông huân. Chư Phật hải hội tất dao văn, tùy xứ kết tường vân, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát (ba lần). Như Lai diệu sắc thân, thế gian vô dữ đẳng, vô tỉ bất tư nghì, thị cố cung kính lễ. Thập phương Chư Phật thái hư không. Bách ức phân thân hiển hiện đồng. Biến hóa vạn ban bích ngọc tướng. Trang nghiêm thiên xích tử kim dung. Từ phong hạo hạo tường vân nhiễu. Pháp vũ phi phi thụy khí nùng. Dao vọng Tây càn thân lễ thỉnh. Giáng lâm Đông độ giám vô cùng. Thích Ca Mâu Ni Phật (hòa) Đại Thánh Tam Giới Sư Như Lai. Nam vô tận hư không biến pháp giới. Phụng thỉnh Thường Trụ Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Nam vô Tham Tam Bảo Hộ Chính Pháp Phạm Vương Đế Thích Bát Bộ Long Thiên Chúng. Nhất thiết cung kính tín lễ Thường trụ Tam Bảo. Phù dĩ, pháp diên quang khải, thành ý tinh kiền. Dục nghênh chư Phật dĩ lai lâm, tu đương tứ phương nhi thanh tịnh. Nghi bằng chú lực, khiết tịnh đạo tràng. Ngã Phật giáo tạng trung hữu Chuẩn Đề Đà la ni, cẩn đương phúng tụng (Niệm Chuẩn Đề thần chú) Nam mô Ly Cấu Địa Bồ Tát Ma ha tát. Cung văn: Dục nghênh thập phương Chư Phật, tu bằng ngũ phần chân hương. Yên ái tường vân, mật bố Thiên đường Phật quốc. Phong phiêu thụy khí, tu đạt Địa phủ Long cung. Ký năng cảm động vu thánh hiền, tất thị vô tư ư ảnh hưởng. Cố kinh vân: Tín căn sinh nhất niệm, chư Phật tận dao tri. Cẩn cụ danh hương, kiền thành phụng tán: Giới, Định chân hương dữ Tuệ hương. Giải thoát Giải thoát Tri kiến hương. Quang minh vân đài biến pháp giới. Cúng dường thập phương vô lượng Phật. Lô tài nhiệt, hương xung bảo điện trung. Chiên đàn trầm nhũ chân kham phụng. Hương yên liễu nhiễu liên hoa động. Chư Phật Bồ Tát hạ thiên cung. Thanh Lương Sơn La Hán nạp thụ nhân gian cúng. Nam mô Hương cúng dường Bồ Tát Ma ha tát. (Ba lần) Cung văn: Phật chân pháp thân, do nhược hư không, vô lượng công đức, sở thành tựu cố. Tiên trì bí chú, khiết tịnh đạo tràng. Thứ bị danh hương, phổ thân cúng dường: • Dĩ thử thỉnh Phật, chư Phật giáng lâm. • Dĩ thử sám hối, tội diệt phúc sinh (sám hối dùng) • Dĩ thử kì phúc, bách phúc tự chí (cầu phúc dùng) • Dĩ thử độ sinh, chúng sinh giải thoát (độ vong dùng) Giáo hữu phụng thỉnh chân ngôn, cẩn đương trì tụng. Nam vô bộ bộ đế v.v... Tín chủ kiền thành phần hương bái thỉnh (Tín chủ dâng hương mật đảo). Giới Định chân hương, phần khởi xung thiên thượng. Nhất niệm kiền thành, nhiệt tại kim lô phóng. Khoảnh khắc nhân uân, tức biến mãn thập phương. Tích nhật Da Du, miễn nạn tiêu tai chướng. Nam mô hương cúng dường v.v... Cẩn vận chân hương, chí tâm bái thỉnh: Thiên hoa đài thượng, bách bảo quang trung. Quá, Hiện, Vị lai, nhất thiết thường trụ Phật đà da tôn. Thường trụ Đạt ma da tạng. Thường trụ Tăng già da chúng. Thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Gia Na Phật. Viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Thiên bách ức hóa thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật. Tây phương giáo chủ Cửu phẩm đạo sư A Di Đà Phật. Đông phương Dược Sư Lưu Li Quang Vương Phật. Ngũ phương ngũ Phật. Thập phương thập Phật. Tam thập ngũ Phật. Ngũ thập tam Phật. Trang nghiêm kiếp thiên Phật. Hiền kiếp thiên Phật. Tinh tú kiếp thiên Phật. Tận thập phương tam thế nhất thiết chư Phật. Duy nguyện: Thiên thùy bảo cái, địa dũng kim liên. Giáng phó v.v... Tái vận chân hương, chí tâm bái thỉnh: Nhập bi nguyện hải, thụ công đức lâm. Chủng chủng trang nghiêm, từ bi vô lượng. Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại Hạnh Nguyện Phổ Hiền Bồ Tát. Đại Từ Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Lương Hữu Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Vô Tận Ý Bồ Tát. Bảo Đàn Hoa Bồ Tát. Dược Vương Bồ Tát. Dược Thượng Bồ Tát. Nhật Cung Bồ Tát. Nguyệt Cung Bồ Tát. Trường Thọ Bồ Tát. Diên Thọ Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát. Thất Câu Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Minh Vương Bồ Tát. Minh Dương Cứu Khổ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Phổ Quang Giải Oan Kết Bồ Tát. Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát. Duy nguyện: Chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, bất vi bản thệ, phủ vận thần thông v.v... Tái vận chân hương, chí tâm bái thỉnh: Tây thiên tứ thất, Đông độ nhị tam. Tổng Ngũ gia nhi lĩnh ngộ nhất môn, quan đại địa nhi xuyến thông chích nhãn. Phù bôi phi tích, cơ quan nhi hoành việt nhị thừa. Dưỡng hổ thí miêu, độ lượng nhi cao siêu độc giác. Vi tiếu liên hoa thượng xuất, trường giang vi độ trung lai. Pháp pháp lưu truyền, đăng đăng tương tục. Cung duy: Tây thiên Đông độ Đại Nam lịch đại tổ sư Bồ Tát, thiền tọa hạ. Duy nguyện: Phù bôi tứ hải, trác tích thiên sơn. Thỉnh giáng đạo tràng, chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh: Tái vận chân hương, chí tâm bái thỉnh: Tôn cư tam giới, tổng nguyên phạm nhi phúc hưởng vô cùng. Thống nhiếp tứ châu, hóa quần sinh nhi quảng hành thập thiện. Linh thông mạc trắc, diệu trí nan lường. Tinh la kì bố ư quần phương, vũ thí vân hành ư bát cực. Tham tùy Tam Bảo, quản chưởng chư thần. Cung duy: Đại thiên giới chủ, Ma Ê Thủ La Thiên vương. Trung thiên giới chủ, Đại Phạm Thiên vương. Tiểu thiên giới chủ, Thích Đề Hoàn Nhân Thiên vương. Thiên phủ chí tôn, Hạo Thiên Kim Khuyết Ngọc Hoàng Thượng đế. Cập mãn thiên tinh đẩu, Hà Hán cao chân. Tận thiên phủ hữu cảm chi linh kì, biến thượng giới vô biên chi hiền triết. Địa phủ chí tôn, Bắc Âm Phong Đô Đại đế. Cập Địa phủ u ti, Thập điện Từ vương, Đạo Minh hòa thượng, Đại Biện trưởng giả, Vô Độc quỷ vương. Địa phủ tào liêu, u âm chủ tể. Thủy phủ chí tôn, Phù Tang Cam Lâm Đại đế. Cập Thủy phủ chi trung, Long cung quyến thuộc. Thủy thấp tinh linh, duyên giang bát thập, tứ miếu thần kì, tận thủy phủ nhất cảnh thần quân. Dương phủ chí tôn, Đông Nhạc Thiên Tề Nhân Thánh Hoàng đế. Cập Dương phủ môn hạ, thất thập nhị ti, Thành Hoàng xã miếu, miếu mạo uy linh, hữu đảo đàn tràng, huyết thực thần kì, phổ cập hộ kinh hộ chú, hộ giới hộ đàn, Kim cương mật tích, đẳng chư thần vương, đại biện tài thiên nữ diệu cát tường, cập Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, nhân, phi nhân đẳng, nhất thiết thánh chúng. Duy nguyện: Bảo dân hộ quốc đa linh nghiệm, nhân thiên pháp giới đẳng thụ trì. v.v... Tái vận chân hương chí tâm bái thỉnh: Nãi thánh nãi thần, chí tinh chí túy. Thính phất văn nhi thị phất kiến, phù nhật nguyệt chi dung quang. Hiện hồ ẩn nhi hiển hồ vi, liệu càn khôn chi bí tiết. Ứng vật tự giang ấn nguyệt, kiến cơ như ảnh tùy hình. Tứ trực Công tào, Ngũ phương Sứ giả. Trì phan đồng tử, dẫn đạo tướng quân. Đương niên hành khiến linh thần. Thiên hạ Thành hoàng chủ tể. Cửu châu ti quản. Nhất cảnh đương cai. Gia cư phụng tự, môn thừa tỉnh táo linh quan. Tự vũ kiểm đề, thổ địa giám trai đại sĩ. Hữu phân phương thốn, vô lượng thần kì. Duy nguyện: Hà sa hiền thánh đằng vân tập, ức triệu quỷ thần giá vụ lai. Giáng phó đạo tràng, chứng minh công đức. Hương hoa thỉnh. Nhất tâm phụng thỉnh: Kiếp kiếp tu nhân, sinh sinh bất muội. Thân cư tể tướng, tâm hội chân như. Thị dũng kiện ư thiên luân, tồi tà phụ chính. Thụ di chúc ư đại giác, hộ pháp an tăng. Cung duy: Nam mô Tam châu cảm ứng hộ pháp Vi Đà tôn thiên Bồ Tát tọa hạ. Duy nguyện: Uy linh mật hữu, từ tế vô biên, giáng phó v.v... Nhất tâm triệu thỉnh: Chân tục nhị đế, cao đê tứ chúng. Bật sô thụ kí, tảo đăng giải thoát chi môn. Thiện tín quy đầu, dĩ vãng tiêu dao chi cảnh. Cung thỉnh mỗ tự. Tiền hậu khai sáng già lam, đa thiểu tùy duyên công đức. Phổ thỉnh thiền tông pháp quyển, tịnh hạnh tiên vong. Nhất thiết truy lưu đẳng chúng. Kị thỉnh đa sinh phụ mẫu, lũy thế gia nương, các phái tổ tiên, chư vị Phật hậu, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, đẳng đẳng sảng linh, trùng trùng quyến thuộc. Cập pháp giới oan thân, thập loại cô hồn đẳng chúng. Duy nguyện: Thừa Tam bảo chi diệu lực, trượng bí mật chi chân ngôn, giáng phó đạo tràng, lĩnh triêm công đức. Hương hoa thỉnh. Thượng lai phụng thỉnh, kí hà quang lâm, an tọa chân ngôn, cẩn đương trì tụng. Chư Phật Bồ Tát hiện chân hình, Hộ pháp long thiên ứng khẩn tình, vạn thánh thiên hiền lai giám cách, từ bi bất xả tác chứng minh. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma ha tát. Ân cần phụng thỉnh Phật Pháp Tăng Tam bảo, Thiên Địa Thủy Vạn linh. Ngưỡng phật thánh dĩ từ bi, nguyện thùy lân nhi cảm ứng. Cung vọng thập phương Tam bảo, chư Phật thế tôn, hộ pháp long thiên, vô biên thánh triết. Nhật/dạ kim thời bất xả từ bi, quang giáng hương diên, chứng minh công đức, dĩ kim tín chủ kiền cụ lục cúng phỉ nghi, cẩn đương phụng hiến. Nam mô tát phạ đát tha nga đa, phạ rô chỉ đế, án, tam bạt la, tam bạt la hồng. Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, án, tô rô tô rô, bát la tô rô, bát la tô rô, ta bà ha. Thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật, trung phụng chư thánh hiền, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, tùy duyên giai bão mãn, năng linh thí giả đắc vô lượng ba la mật, tam đức lục vị, cúng Phật cập tăng, pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. Án, nga nga nẵng, tam bà phạ, phiệt nhật la hộc. Nam mô phổ cúng dường Bồ tát ma ha tát. Khể thủ Bà Già Phạm, viên mãn tu đa la, thượng thừa Bồ tát tăng, công đức nan tư nghị. Ngưỡng duy Tam bảo, chư Phật thế tôn, chứng minh công đức. Nam mô Phật đà da, nam mô Đạt Ma Da, nam mô Tăng Già Da. Nam mô Đa Bảo Như Lai. Nam mô Bảo Thắng Như Lai. Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai. Nam Mô Quảng Bác Thân Như Lai. Nam mô Ly Bố Úy Như Lai. Nam mô Cam Lộ Vương Như Lai. Nam mô A Di Đà Như Lai. Duy nguyện: Thường trụ Tam bảo, thất Phật thế tôn, bất xả từ bi, vị tác chứng minh, cúng dường dĩ tất, cụ hữu đầu từ, kim đương tuyên độc. (Đọc xong) Thượng lai văn sớ tuyên độc vân chu, cung đối đàn tiền, dụng bằng hỏa hóa. (Tụng Bát Nhã Tâm kinh, hóa sớ). Tán Tâm kinh v.v... Cúng dường công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phúc giai hồi hướng, phổ nguyện trầm nịch chư hữu tình, tốc vãng vô lượng quang Phật sái, hồi hướng nhân duyên Tam thế Phật, Văn Thù Phổ Hiền Quán Tự Tại. Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất thiết, ngã đẳng dữ chúng sinh, giai cộng thành Phật đạo. Thập phương tam thế nhất thiết chư Phật, chư tôn Bồ Tát Ma ha tát, Ma ha bát nhã ba la mật. Tứ sinh cửu hữu, đồng đăng Hoa Tạng huyền môn. Bát nạn tam đồ, cộng nhập Tì Lư tính hải. Nam mô Sa Bà thế giới, tam giới đại sư, tứ sinh từ phụ, nhân thiên giáo chủ, thiên bách ức hóa thân, bản sư hòa thượng, Thích Ca Mâu Ni Phật. Tự quy ư Phật, đương nguyện chúng sinh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. Tự quy ư Pháp, đương nguyện chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải. Tự quy ư Tăng, đương nguyện chúng sinh, thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. Hòa nam tam tôn thánh chúng. HẾT